اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد

اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد

محورهاي همايش:

حسابداري، حسابرسي:

-حسابداري دولتي وپاسخگويي

-سيستم اطلاعات حسابداري

-نقش حسابداري در توسعه بازار سرمايه

-اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت ها

-روش هاي هزينه يابي وحسابداري مديريت

-حسابداري اجتماعي ،سرمايه فكري ومحيط زيست

-اخلاق حرفه ايي در حسابداري وحسابرسي

-نقش حسابداري وحسابرسي در بحران هاي مالي

-مهندسي مالي ،رويكردها و چالش ها وتحقيقات كاربردي

-تمام موضوعات ويافته هاي نوين مرتبط با حسابداري وحسابرسي

مديريت:

-مديريت وتكنيك هاي بهينه سازي(5s,شش سيگما)

-مديريت دانش ،مديرت سود ،مديريت اسلامي ،مديريت نيروي انساني ،مديريت توليد ،مديريت بازرگاني وبازاريابي ،مديريت دولتي،مديريت آموزش،مديريت كارآفريني ،مديريت پروژه،مديريت سرمايه گذاري مديريت انرژي ،مديريت بهره وري ،مديريت استراتژيك ،مديريت اجرايي

-سيستم ارزيابي متوازن

- تبليغات و روابط عمومي،برند ،تجارت الكترونيك

-بررسي رويكرد مديريت ارتباط با مشتري

-و كليه موضوعات مرتبط با مديريت

اقتصاد:

-بانكداري وبيمه وپوشش ريسك در اقتصاد كشور

-بانكداري وتوسعه پايدار در اقتصاد(بانكداري الكترونيك- بانكداري شركتي-بانكداري اسلامي –مديريت ريسك در بانكداري)

-مديريت عمومي وتوسعه اقتصادي(ساختار سازماني – رفتار سازماني- انگيزش در سازمان- مديريت زمان)

-اقتصاد ارزش آفريني(اقتصاد مقاومتي وتوسعه پايدار-اقتصاد وتوسعه سياسي-اقتصاد مالي – سياسي –سرمايه گذاري-صنعتي-مديريت توسعه اقتصادي وفرهنگي)

نظرات