هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C4I)

هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C4I)

محورهاي كنفرانس:

مباني پايه و بنيادي فرماندهي و كنترل

-نظريه پردازي

-سياست‌گذاري و راهبرد

-شناسايي و احصاء در فرآيندها و ساختارها و ...

-آينده‌پژوهي ديده‌باني روندها و رخدادهاي آينده

-تحليل موقعيت مبتني بر ريسك

-فرماندهي و كنترل در آموزه‌هاي ديني و مكاتب

توسعه زيرساخت‌هاي فرماندهي و كنترل

-معماري، مدل‌سازي و شبيه‌سازي

-پدافند غيرعامل زيرساخت‌هاي حياتي

-امنيت در فرماندهي و كنترل

-الزامات، استانداردها و روال‌هاي امنيتي فرماندهي و كنترل

-قوانين و مقررات ، ديپلماسي ، مالكيت فكري (مادي و معنوي)

-شبكه‌هاي ارتباطي و اطلاعات در ابعاد اجتماعي، منطقي و زيرساختي

-معيارهاي ارزيابي و سنجش و زيرساخت‌ها

-الزامات آموزش و مديريت دانش

توسعه علوم و فناوري در حوزه فرماندهي و كنترل

-علوم و فناوري‌هاي نوظهور

-مدل‌سازي، شبيه‌سازي، پردازش هوشمند و بازي جنگ

-فناوري‌هاي پشتيبان نرم‌افزاري (عمليات رواني، جنگ نرم، رسانه، فرهنگ و ...)

-فناوري‌هاي پشتيبان سخت‌افزاري (مخابرات، اطلاعات، پردازش، هوشمندسازي و ...)

كاركردهاي فرماندهي و كنترل و اقتدار ملي (حوزه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، مديريت بحران، خدمات -شهري و ...)

-يكپارچه‌سازي فرآيندها و سامانه‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي

-توسعه شبكه ملي اطلاعات بومي، امن و مقاوم

-استانداردها و پروتكل‌هاي بومي

-نقش اينترنت و شبكه جهاني در زيرساخت اطلاعاتي و ارتباطي كشور

-فرماندهي و كنترل در فضاي مجازي

-نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه فرماندهي و كنترل كشور

-تأثير مدل‌هاي فرماندهي و كنترل يكپارچه در بهره‌وري سازمان‌هاي غير نظامي از جمله بانكداري، سلامت، امداد و نجات، رفاه، راه، انرژي و ...

فرماندهي و كنترل در حوزه نظامي بر اساس قابليت‌هاي هم‌شناختي، اطلاعاتي و فيزيكي

-معماري نيروهاي مسلح آينده

-نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرماندهي و كنترل يكپارچه بومي و امن نظامي

-آگاهي موقعيتي در صحنه نبرد

-تصويرسازي و تحليل محيط عمليات آينده

-مطالعات تطبيقي و ترازيابي كشورهاي هدف

-جنگ اطلاعاتي

نظرات