دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد

دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد

محورهاي همايش:

حسابداري

-حسابداري و محيط زيست

-حسابداري و منابع انساني

-حسابداري سنجش مسئوليت

-بهينه سازي سرمايه در گردش

-هزينه اجتماعي و سنجش آن

-تازه هاي حسابداري

-حسابداري و اخلاق گرايي

-جايگاه حسابداري در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

مديريت

-مديريت منابع انساني

-مديريت كارآفريني و استراتژيك

-مديريت دانش

-مديريت جهادي

-مديريت رفتار سازماني

-تازه هاي مديريت

-جايگاه مديريت در الگوي ايراني اسلامي پيشرفت

-روانشناسي سازماني

اقتصاد

-اقتصاد دانش بنيان

-اقتصاد سبز

-اقتصاد مقاومتي

-اقتصاد بين الملل

-اقتصاد گردشگري

-فرهنگ و اقتصاد

-تازه هاي اقتصادي

-جايگاه اقتصاد در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

نظرات