هشتمین همایش ملی بهره وری

هشتمین همایش ملی بهره وری

محورهاي همايش:

-نقش و جايگاه بهره ­وري در برنامه ششم توسعه؛

-بهره­ وري، اقتصاد مقاومتي و افزايش توان رقابت ‌پذيري در عرصه جهاني؛  

-چالش­ها، فرصت‌ها و راهكارهاي اقتصادي بهبود محيط كسب و كار و ارتقا بهره­ وري در بنگاه­ هاي تعاوني كشور؛

-عوامل مؤثر در توسعه بهره­ وري و مدل‌سازي حركت ملي بهره ­وري در بخش تعاون كشور؛

-مرور تجارب گذشته حركت بهره ­وري در كشور و تجارب ساير كشورها در توسعه حركت ملي بهره­ وري؛

-نقش حركت بهره­ وري در ترسيم آينده كشور با تأكيد بر مسئوليت اجتماعي بنگاه هاي تعاوني؛

نظرات