همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر

همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر

همايش ملي توسعه پايدارفضايي درسواحل درياي خزر در اسفندماه سال جاري (1393) دردانشگاه مازندران واقع دربابلسر برگزار مي گردد.

 

 

محورهاي همايش:

- توسعه پايدارفضايي در سكونتگاههاي روستايي استانهاي ساحلي درياي خزر

- توسعه پايدار فضايي در سكونتگاههاي شهري استانهاي ساحلي درياي خزر

- اقليم و توسعه پايدارفضايي در سواحل درياي خزر

- ژئومرفولوژي وتوسعه پايدار فضايي در سواحل درياي خزر

- رويكردهاي نوين در توسعه پايدار فضايي

- مسائل زيست محيطي در استانهاي ساحلي درياي خزر

 

 

نظرات