چهارمین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون

چهارمین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون

محورهاي همايش :
به طور كلي محورهاي چهارمين همايش ملي معماري داخلي و دكوراسيون بر روي دو پايه اصلي تعامل سازنده و اجرايي مابين مباني نظري و حرفه معماري داخلي و دكوراسيون استوار است:

                                         
بازسازي مكان:
-   فرآيند پروژه هاي بازسازي در حرفه معماري داخلي و دكوراسيون
-   بازسازي واحدهاي مسكوني آپارتماني، پتانسيل ها و چالش ها
-   تأثير متقابل مقوله مالكيت و بازسازي واحدهاي مسكوني
-   تنگناهاي اجرايي در فرآيند بازسازي واحدهاي اجرايي

سكونت و فعاليت در داخل فضا:
-   مسكن به عنوان مأواي آرامش خانواده و طراحي معماري داخلي و دكوراسيون
-   فرآيند منطقي طراحي معماري داخلي و دكوراسيون در محيط كار
-   مقوله زمان، اشتغال، سكونت و هنجارهاي مربوطه در معماري داخلي و دكوراسيون
-   تأثيرات هويتي و روانشناسانه مباني هنرهاي تجسمي در طراحي معماري داخلي و دكوراسيون واحدهاي مسكوني و فعاليتي در زندگي انسان امروز


آموزش آكادميك و مهارتي:
-   نظام آموزشي آكادميك در معماري داخلي و چالش هاي پيش رو
-   نقش مكملي آموزش هاي مهارتي در معماري داخلي و دكوراسيون
-   حوزه هاي داراي تأثير متقابل در نظام هاي آموزشي آكادميك و مهارتي معماري داخلي و دكوراسيون
-   تأثير آموزه هاي آكادميك و مهارتي در اجراي پروژه هاي معماري داخلي و دكوراسيون

جامعه و فرهنگ رفتاري:
-   تأثير پروژه هاي معماري داخلي و دكوراسيون در بروز رفتارهاي فردي و جمعي فرهنگ‌ساز در جامعه
-   تعاملات رفتاري جوامع مختلف و طراحي معماري داخلي و دكوراسيون

تكنولوژي و اصالت ها:
-   تكنولوژي و اصالت هاي اجتماعي، دو مقوله معارض يا مكمل
-   طراحي معماري داخلي و دكوراسيون و ارتباط آن با اصالت‌هاي اجتماعي
-   ورود تكنولوژي ساخت و مصالح نوين در جوامع اصالت گرا، فرصت يا تهديد
-   موانع پذيرش رويكردهاي نوين در معماري داخلي و دكوراسيون
-   اصالت مصالح پايدار در معماري داخلي بناهاي تاريخي
-   تحليل طراحي معماري داخلي در آثار تاريخي ايران

هنرها و دانش هاي مرتبط:
-   شناسايي و معرفي هنرها و مهارت هاي مرتبط با معماري داخلي و دكوراسيون
-   هنرها و مهارت هاي مرتبط با معماري داخلي، تزئينات و دكوراسيون در طول زمان
-   اصول مشترك هنرهاي تجسمي در بروز آثار معماري داخلي و دكوراسيون
-   اقتصاد و پايداري در طراحي معماري داخلي 
-   فرهنگ و پايداري در طراحي معماري داخلي
-   طراحي صنعتي در مبلمان و دكوراسيون و ارتباط آن با معماري داخلي
-   مواد و مصالح پايدار در معماري داخلي
 

نظرات