اولین همایش ملی مدیریت دانش با رویکرد جهادی

اولین همایش ملی مدیریت دانش با رویکرد جهادی

محورهاي همايش:

-مديريت جهادي و شايسته سالاري مبتني بر دانش

-الگوها و سياست هاي مديريت دانش با رويكرد جهادي

-مدل هاي پياده سازي و اجراي مديريت دانش

-راهبرد هاي مديريت دانش

-ابعاد نرم در مديريت دانش

-نقش مديريت فن آوري در مديريت دانش

-بستر ها و زير ساخت هاي مديريت دانش

-راه كارهاي تبديل دانش به ثروت در عصر اقتصاد مقاومتي

-مديريت دانش و ديپلماسي دفاعي

-راهبرد هاي مديريت دانش در بانكداري

-مديريت دانش در بهداشت ، درمان و سلامت

-مدل هاي تجاري مديريت دانش با رويكرد جهادي

-مديريت دانش در ابعاد تجاري و اقتصادي

-توسعه جهادي كسب و كار دانش بنيان


تبيين مفهوم مديريت دانش جهادي و تاثير آن در ارتقاء توان رزمي نيروهاي مسلح

-تبيين و مفهوم سازي دانش و كار علمي جهادي از ديدگاه مقام معظم رهبري

-تبيين نقش تبادل و اشتراك دانش در رشد و توسعه دانشگاه­هاي افسري آجا (با تأكيد بر متمركز نمودن دانشگاه­هاي افسري آجا)

-راهكارهاي دروني سازي، نهادينه نمودن و فرهنگ سازي كار علمي- جهادي در كاركنان (دانشگاه­ها، مراكز علمي، صنعتي، دفاعي و ...)

-بررسي چگونگي بهره­برداري از دانش ضمني و پنهان كاركنان بازنشسته نظامي در جهت رشد و توسعه سازماني

-شيوه هاي اشتراك گذاري و تبادل اطلاعات علمي در حوزه دفاعي (با تأكيد بر اصول امنيت)

-شيوه هاي جذب و بكارگيري استعدادهاي برتر كشور در حوزه­هاي دفاعي(با تأكيد بر اصول انگيزش)

-چگونگي دانش بنيان نمودن دانشگاه­ها، مراكز علمي، صنعتي، دفاعي و ... ن.م تاثير آن در توسعه اقتصادي كشور

ابعاد دفاعي، امنيتي و نظامي مديريت دانش

-مديريت دانش و ديپلماسي(ابعاد سياسي علم و فناوري)

-ابعاد نرم در مديريت دانش

-راهبردهاي مديريت دانش در سازمانهاي دفاعي و امنيتي

-مدلهاي پياده سازي واجراي مديريت دانش در سازمانهاي دفاعي و امنيتي

-نقش فناوري در ارتقاء مديريت دانش در سازمانهاي دفاعي و امنيتي

-چالشهاي توسعه مديريت دانش در سازمانهاي دفاعي و امنيتي

-توسعه سرمايه هاي فكري با اجراي مديريت دانش در سازمانهاي دفاعي و امنيتي

-مديريت دانش در مباحث عمليات نظامي

-فناوري وب و مديريت دانش در سازمانهاي دفاعي

دانش سازماني و مديريت دانش در سازمانها

-بسترها و زيرساختهاي نوين مديريت دانش

-تبيين مولفه هاي مديريت جهادي دانش بنيان

-راهبردها و سياست هاي مديريت دانش با رويكرد جهادي

-الگوها و نظامات مديريت دانش با رويكرد جهادي

-پياده سازي و اجراي الگوها و نظامات مديريت دانش

-شايستگي هاي سازماني و فردي در سازمانهاي نوآور و دانش پايه

-مديريت جهادي، شايسته سالاري مبتني بر دانش

-فرهنگ سازماني مديريت دانش

-ساختارها و سازوكارهاي سازماني در جهت توسعه مديريت دانش

-نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت دانش

-شبكه هاي اجتماعي و مديريت دانش

حلقه هاي پشتيباني اعتباري و مالي مديريت دانش

-مديريت دانش در ابعاد تجاري و اقتصادي

-توسعۀ جهادي اقتصاد دانش محور

-مديريت دانش وتوسعه پايدار

-مدل هاي تجاري مديريت دانش با رويكرد جهادي

-توسعۀ جهادي كسب وكار شركت هاي دانش بنيان

-مديريت دانش به عنوان مزيت رقابتي شركت هاي دانش بنيان

-مديريت دانش در عملياتهاي بانكي در عصر اقتصاد مقاومتي

-راهبردهاي مديريت دانش در بانكداري

-اهميت مديريت دانش به عنوان سرمايه در بانكداري

-راهكارهاي تبديل دانش به ثروت در عصر اقتصاد مقاومتي

مديريت دانش در بهداشت، درمان و سلامت در حوزۀ دفاعي

-نقش نيروهاي نظامي در عمليات امداد و نجات

-طب رزمي (نظامي و انتظامي)،مديريت بحران و پدافند غير عامل

-امداد وانتقال و طب پيش بيمارسناني در نيروهاي مسلح

-مديريت بحران و بهداري رزمي

-مديريت دانش و برنامه ريزي راهبردي و عملياتي در بيمارستان هاي نيرو هاي مسلح

-نيروهاي مسلح، سلامت، امنيت و فوريت

نظرات