کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار

کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار

محورهاي كنفرانس:

-اقتصاد دانش بنيان

-داده كاوي و كشف دانش در مديريت

-مديريت شركت هاي دانش بنيان و مبتني بر فن آوري هاي نو

-مديريت دولتي نوين و اصلاح ساختار اداري

-مديريت در شرايط اقتصاد مقاومتي

-اقتصاد بهداشت و درمان

-مديريت بهداشت و درمان

-مديريت بيمارستان

-مديريت سيستم

-مديريت استراتژيك

-مديريت آموزش

-مديريت منابع انساني

-مديريت توليد و عمليات

-مديريت مالي

-مديريت بازاريابي

-مديريت فن آوري اطلاعات

-مديريت اطلاع رساني

-ساير حوزه هاي مديريت

نظرات