سومین کنفرانس ملی حسابداری ، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

سومین کنفرانس ملی حسابداری ، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

محورهاي كنفرانس:

-چالش هاي تحقيقات حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري در ايران

- رويكردهاي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري

- مباحث جديد مهندسي مالي و مديريت مالي در جهان و چگونگي بومي سازي تكنيكهاي مديريت مالي

- مباحث جديد حسابداري مديريت در جهان و چگونگي بومي سازي تكنيكهاي حسابداري مديريت

- بازار يابي مالي و رويكردهاي ارتقاء سرمايه گذاري پايدار

- شكوفايي اقتصادي با رشد سرمايه گذاري پايدار

- سرمايه گذاري ملي و حمايت از سرمايه ايراني

- جذب سرمايه گذاري بين المللي, ثبات اقتصادي و سياسي

- رويكردهاي مختلف مبارزه با جنگ نرم و به كارگيري ابزارهاي ملي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري

- استانداردسازي ملي براي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري

- لزوم به كارگيري تفكرات نوين در ميان تصميم گيرندگان و تدوين كنندگان قوانين و استانداردها

- اخلاق حرفه اي در حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري

- مهندسي مالي, رويكردها و چالش ها و تحقيقات كاربردي و تئوري

- حسابداري دولتي و پاسخگويي و انضباط مالي

- كليه مباحث مربوط به حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري

همچنين كنفرانس بخش ويژه اي به مقالاتي كه در مورد رشته هاي مختلف مديريت مربوط باشد اختصاص خواهد داد

نظرات