چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

محورهاي كنفرانس:

 حمل‌و‌نقل همگاني

- طراحي شبكه‌هاي حمل‌ونقل همگاني

- تحليل ظرفيت سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل همگاني

- معرفي و ارزيابي سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل همگاني

- بهينه‌سازي ناوگان حمل‌و‌نقل همگاني

سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل هوشمند 

- سيستم هاي تصميم يار براي كنترل ترافيك

- مديريت تصادف در سيستم هاي حمل و نقل هوشمند

- سيستم مديريت پيشرفته ترافيك و ايمني

- مديريت وقايع اورژانسي

- سيستم هاي حمل و نقل هوشمند براي سفر هوشمند

- سيستم هاي حمل و نقل هوشمند در شهر پايدار

- ارتباط بين سيستم هاي حمل و نقل هوشمند و مديريت دانش

- سرويس هاي انتقال شخصي در سيستم هاي حمل و نقل هوشمند

- همجوشي داده ها در سيستم هاي حمل و نقل هوشمند

- محاسبات سيار در سيستم هاي حمل و نقل هوشمند

- زيرساخت هاي ارتباطي مورد نياز براي سيستم هاي حمل و نقل هوشمند

- سيستم هاي هوشمند دستيار راننده

- معماري ملي سيستم هاي حمل و نقل هوشمند

- استانداردهاي سيستم هاي حمل و نقل هوشمند

- ارزيابي سيستم هاي حمل و نقل هوشمند

- سيستم هاي نرم افزاري توسعه معماري سيستم هاي حمل و نقل هوشمند مخصوصاً Turbo و Selection

- مديريت هوشمند ترافيك

- اطلاع‌رساني هوشمند

- وسايل نقليه هوشمند

-سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل همگاني هوشمند

- سيستم‌هاي امنيتي هوشمند

- سيستم‌هاي هوشمند مربوط به وسايل نقليه‌ي تجاري

- سيستم‌هاي هوشمند پرداخت كرايه

- شهر الكترونيك و حمل‌ونقل شهري

 برنامه‌ريزي حمل‌و‌نقل و شهرسازي

- مدل‌سازي و پيش‌بيني تقاضاي حمل‌ونقل

- مدل‌هاي فعاليت- مبنا (فعاليت- محور) حمل‌ونقل

- برنامه‌ريزي حمل‌ونقل و كاربري زمين

- برنامه‌ريزي حمل‌ونقل كالا

- بررسي ساختارهاي شهري

- استفاده از GIS/GPS/GSM در مدل‌سازي تقاضاي حمل‌

- شيوه‌هاي جمع‌آوري اطلاعات جهت برنامه‌ريزي حمل‌ونقل

- فناوري‌هاي ارتباطاتي و اطلاعاتي، سفرها و فعاليت‌ها

 ايمني ترافيك

- تحليل اقتصادي تصادفات

- مدل‌ها و روش‌هاي پيش‌بيني تصادفات شهري

- ساختار مديريت حوادث و امدادرساني جاده‌اي

- روش‌هاي نوين جهت ايمن‌سازي معابر

- مميزي ايمني راه

- شاخص ريسك و مديريت آن در شبكه‌هاي حمل‌و‌نقل

- بررسي رفتار رانندگان

- ارزيابي اقدامات ايمن‌سازي

- سيستم‌هاي ايمني وسايل نقليه‌ي موتوري

- ارتقاي ايمني كاربران آسيب‌پذير راه

حمل‌ونقل و توسعه‌ي پايدار

- پياده محوري و حمل‌ونقل انسان‌مدار

- توسعه دوچرخه‌سواري

- مصرف سوخت

- آلودگي هوا و آلودگي صوتي

- حمل‌و‌نقل و محيط‌هاي شهري

- اثرات تخريبي حمل‌ونقل بر محيط زيست شهري

- مصرف منابع محدود در حمل‌ونقل شهري

- ضرورت‌هاي توسعه‌ي پايدار

- استانداردها، ابزار پشتيباني از شهروندان و محيط زيست شهري

 مهندسي ترافيك

- مدل‌ها و نرم‌افزارهاي شبيه‌سازي ترافيك سواره و پياده

- عارضه‌سنجي ترافيك

- مديريت و كنترل ترافيك در كشورهاي در حال توسعه

- مدل‌سازي ظرفيت معابر سواره، دوچرخه و عابر پياده

- مدل‌سازي ظرفيت تقاطعات

- جايگاه مهندسي ترافيك در ساخت‌وساز شهري

 اقتصاد حمل و نقل

- ارزيابي پروژه‌هاي حمل‌و‌نقل

- قيمت‌گذاري معابر شهري

- قيمت‌گذاري ارايه‌ي تسهيلات حمل‌ونقلي

- مدل‌هاي اقتصادي در برنامه‌ريزي حمل‌و‌نقل

- اثرات حمل‌ونقل بر شرايط اجتماعي و اقتصادي خانواده‌ها

- ضرورت سهيم شدن مردم در هزينه‌ها و دستاوردهاي حمل‌و‌نقلي

- قيمت‌گذاري سوخت و ماليات

- يارانه‌هاي بخش انرژي- يارانه‌هاي بخش حمل‌ونقل

- تامين مالي پروژه‌ها و زيرساخت‌هاي حمل‌ونقلي از محل استفاده‌ي آن‌ها

 مديريت سيستم‌هاي حمل‌ و‌ نقل و ترافيك

- مديريت تقاضاي حمل‌و‌نقل

- مديريت اطلاعات و جمع‌آوري داده‌ها

- مديريت بحران و قابليت اطمينان در شبكه‌هاي حمل‌ونقل

- مديريت زمان‌بندي اجراي پروژه‌هاي حمل‌ونقل

- مديريت كاربري زمين

- مديريت پاركينگ

- مديريت محوطه‌هاي كارگاهي

- مديريت حمل‌ونقل از ديد گردشگري

- مديريت حمل‌ونقل در ايام خاص

- سياست‌گذاري در بخش حمل‌ونقل همگاني

- ابزارهاي ارتقاي كارآيي سيستم‌هاي حمل‌ونقلي

- بررسي روش‌ها و سياست‌هاي مناسب، جهت افزايش عرضه‌ي سيستم حمل‌و‌نقل

 آموزش ترافيك

- روا‌‌ن‌شناسي در ترافيك

- جامعه‌شناسي در ترافيك

- آموزش و فرهنگ‌سازي براي رفتار درست حمل‌ونقلي

- تاثير اخلاق شهروندي در رفتارهاي ترافيكي

- تاثير آموزش و فرهنگ‌سازي بر ايمني ترافيك

 قوانين و مقررات و مديريت يكپارچه ترافيك

- ساختاردهي و تعامل بين سازماني در حيطه‌ي حمل‌ونقل شهري

- قوانين و مقررات و روش‌هاي اعمال آن در حمل‌و‌نقل و ترافيك

- سياست‌گذاري‌هاي هماهنگ در بخش حمل‌ونقل

- موانع مديريتي در حمل‌ونقل شهري

- اثرسنجي اعمال قانون بر رفتارهاي ترافيكي

- پيشنهاد بهبود قوانين و مقررات حمل‌ونقل در راستاي افزايش كارآيي سيستم‌هاي حمل‌ونقلي

 طرح هندسي معابر

- علائم افقي و عمودي در معابر

- كنترل و مديريت دسترسي ها

- طراحي هندسي تقاطع ها، ميادين و تبادل ها

- طراحي تسهيلات حمل و نقل در معابر شهري (خطوط ويژه، عابر پياده، خط دوچرخه و ...)

- كاربرد نرم افزارهاي كامپيوتري در طراحي هندسي

حمل و نقل غيرموتوري

- استراتژي ها و سياست هاي توسعه و بكارگيري حمل و نقل غير موتوري

- تجربه هاي موفق و ناموفق در زمينه توسعه حمل و نقل غير موتوري

- توسعه تسهيلات پياده روي و پياده راهها در شهرها

- توسعه تسهيلات دوچرخه سواري در شهرها

- برنامه هاي تشويقي استفاده از حمل و نقل غير موتوري

نظرات