همایش ملی توسعه مشارکت همگانی کمیته امداد امام خمینی (ره)

همایش ملی توسعه مشارکت همگانی کمیته امداد امام خمینی (ره)

محورهاي همايش:

- شيوه هاي نوين تامين مالي پايدار اسلامي (وقف،زكات،صدقات،هبه و ...)

- كسب و كار مالي - تجاري و مشاركت همگاني

- مطالعه تطبيقي تامين مالي موسسات خيريه در كشورهاي اسلامي

- آسيب شناسي طرح هاي مشاركت مردمي در كميته امداد امام خميني (ره)

-  سرمايه اجتماعي (اعتماد سازي ....) و مشاركت همگاني

- شبكه هاي اجتماعي، بسيج منابع و مشاركت همگاني

- بازار يابي،فرصت سازي و ارايه راهكارهاي عملي براي سرمايه گذاري مولد در كميته امداد امام خميني (ره)

- ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي و ارايه راهكارهاي عملي جهت ارتقاي مشاركت همگاني

- مديريت جهادي و مشاركت هاي همگاني

-  مديريت راهبردي،ارايه راهكارهاي عملي جهت بهبود مشاركت هاي همگاني

نظرات