نهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی ایران

نهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی ایران

محورهاي كنفرانس:

-نظريات و تجارب يادگيري / ياددهي در طراحي و تاليف محتوا ودرس افزار الكترونيكي

-نظريات و تجارب  يادگيري/ ياددهي در ارزشيابي يادگيرنده

-مدلسازي كاربر براي محيط‌هاي يادگيري الكترونيكي

-سكوها و ابزارهاي نرم افزاري  در طراحي و تاليف محتوا و درس افزار الكترونيكي

-هوش مصنوعي و رايانش نرم  در طراحي و تاليف محتوا و درس افزار الكترونيكي

-طراحي واسط هاي هوشمند براي محيط‌هاي يادگيري الكترونيكي

-شبكه هاي يادگيري اجتماعي و ابزارهاي راهنما

-راهبردها و راهكارهاي استقرار و پياده سازي محيط هاي يادگيري  الكترونيكي

نظرات