اولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار

اولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار

محورهاي كنفرانس:

صنعت نفت و توسعه پايدار

- مهندسي مخازن

- مهندسي اكتشاف

- مهندسي حفاري

- مهندسي بهره برداري

-مهندسي پالايش وپخش

- شيمي نفت

- اقتصاد نفت

- مهندسي فرآوري و انتقال

- مهندسي فرآيند

- زمين شناس نفت

صنعت گاز،پتروشيمي و توسعه پايدار

-فرآيندهاي انتقال و جداسازي

-مدلسازي، شبيه سازي و كنترل

-نانوتكنولوژي و بيوتكنولوژي

- بهينه سازي فرآِيندها

-صنايع پتروشيمي و فرآورده هاي آن

-شيمي پليمر و فيزيك

- شيمي آلي ، معدني و تجزيه

- شيمي محيط زيست

-نانو شيمي و شيمي كاربردي

-شيمي محاسباتي

 محورهاي ويژه:

-فناوري هاي نوين در صنعت نفت و گاز وپتروشيمي

-نقش پدافند غيرعامل درصنعت نفت و گاز وپتروشيمي

-نقش مديريت بحران درصنعت نفت و گاز وپتروشيمي

- نقش ايمني، بهداشت و محيط زيست درصنعت نفت و گاز وپتروشيمي

- راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار درصنعت نفت و گاز وپتروشيمي

نظرات