نخستین همایش تخصصی رفتار شناسی حریق با رویکرد مدیریت پیشگیری و اطفاء در حوادث

نخستین همایش تخصصی رفتار شناسی حریق با رویکرد مدیریت پیشگیری و اطفاء در حوادث

محورهاي همايش: 


بررسي الگـوهاي رفتـاري انواع حريق در حوادث مختلف نظير:

- حريقهاي شهري، صنعتي، حريقهاي حوزه نفت، گاز و پتروشيمي

- حريقـهاي شيميايي،الكـتريكي و حـريقهاي ناشـي از انفجـار

- شناخت عوامل موثر در رفتار انواع حريق در حوادث آتش سوزي

- تدوين الزامات مديريت بحران بر اساس شناخت رفتار حريق در حوادث

- مديريت پيامد در حوادث آتش سوزي،  مبتني بر رفتارشناسي انواع حريق

- مديريت ريسك مبتني بر شناخت رفتارحريق در حوادث آتش سوزي

- بررسي رفتار انواع حريق در توليد گازهاي سمي، ميزان حرارت، دود و  ارتفاع

- طراحي برنامه ايمن سازي و حفاظت از خطر مبتني بر رفتار حريق در حوادث

- شناخت رفتارحريق و برنامه ريزي پيشگيرانه در طراحي فضا، ساختمان و تاسيسات

- طراحي برنامه اطـفاء بر اساس شـناخت رفتار حريق در حوادث آتش سـوزي

- روشهاي عملياتي كنترل و اطفاء با هدف كاهش خسارات جاني و مالي در حوادث

- پيش بيني وانتخاب تجهيزات اطفاء در ساختارهاي مختلف  و انواع حريق احتمالي

- شناخت روشها و فناوريهاي نوين در پيشگيري و اطفاء انواع حريق در حوادث 

 

نظرات