دومین همایش ملی حسابداری و مدیریت

دومین همایش ملی حسابداری و مدیریت

محورهاي همايش

حسابداري:

-سيستم هاي اطلاعات حسابداري

-نقش حسابداري در توسعه بازار سرمايه

-اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت ها

-توليد و حسابداري مديريت

-استانداردهاي حسابداري و حسابرسي

-روش هاي تامين مالي در سازمان ها

-لزوم استاندارد گذاري يكپارچه براي گزارشگري مالي

-مقايسه استانداردهاي حسابداري ايران و ساير كشورها

-تاثير حسابداري در تحقق اهداف اصل 44

-تاثير حسابداري در توسعه بازار سرمايه

-نقش حسابداري و حسابرسي در بحرانهاي مالي

-ارزش افزوده و گزارشگري مالي

-اخلاق در حسابداري و حسابرسي

-استانداردهاي ملي براي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري

-حسابداري دولتي و پاسخگويي و انضباط ملي

مديريت:

-سيستم هاي اطلاعاتي مديريت

-مديريت زمان در سازمانها و شركت ها

-كارآفريني

-نقش مديريت در افزايش توليد ملي

-توانمند نمودن منابع انساني سازمانها

-عوامل موثر بر بهره وري منابع انساني

-بررسي رويكرد مديريت ارتباط با مشتريان

-مديريت سود در سازمانها

-مديريت رسانه

-نقش مديريت در صنعت

-بازاريابي مالي و رويكردهاي ارتقاء سرمايه گذاري پايدار

-شكوفايي اقتصادي با رشد سرمايه گذاري پايدار

-جذب سرمايه گذاري بين المللي، ثبات اقتصادي و سياسي

-مديريت هزينه و ارزش آفريني براي سهامداران

نظرات