اولین کنفرانس بین المللی استراتژی برند

اولین کنفرانس بین المللی استراتژی برند

محورهاي كنفرانس:

-   تقويت برندسازي ملي جهت حضور قوي‌تر در بازارهاي جهاني

-   اهميت استراتژي‌هاي برند و برندسازي در توسعه پايدار

-   توجه به برندسازي و استراتژي‌هاي آن در مديريت جهادي

-  جايگاه و نقش برندسازي اسلامي و برند حلال

-   تبيين استراتژي‌هاي برندسازي اجتماعي

-   مسئوليت‌هاي اجتماعي برندهاي ملي

-   نقش قانون‌گذاري در توسعه برندهاي ملي

-    جايگاه و نقش دولت‌ها در استراتژي‌هاي برند ملي

-   نقش بخش خصوصي و اتاق‌هاي بازرگاني در برند ملي

-   استراتژي‌هاي هويت‌سازي و وفاداري برند

-   استراتژي‌هاي احياي برندها

-   معماري برند

-   رسوايي برند

-   ارزيابي و ارزش‌گذاري برند

-   روابط عمومي و تبليغات در توسعه برند

نظرات