دومین همایش سراسری صنعت خودرو

دومین همایش سراسری صنعت خودرو

محورهاي همايش:

 - سيستم­هاي تعليق، فرمان، شاسي و بدنه خودرو

- سيستم­هاي مولد قدرت، انتقال قدرت و سوخت­رساني خودرو

 - سيستم­هاي كنترل الكترونيكي و مكاترونيكي خودرو

  - ديناميك خودرو، خودرو و اتوبان هوشمند

  -  خودروهاي هيبريدي و خودروهاي خورشيدي

  -  فرآيند‌ ساخت و توليد قطعات خودرو و خطوط توليد رباتيك

  - ايمني و حفاظت خودرو  و سرنشينان در حادثه

 -  روش­هاي كنترل كيفيت خودرو در هنگام فروش و پس از آن

  - مباحث اقتصادي و مديريتي در صنعت خودرو

  - زيبايي شناسي و فرهنگ منطقه‌اي در طراحي خودرو

 - چالش­هاي صنعت خودرو ايران

نظرات