دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی

دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی

محورهاي كنفرانس:

توسعه اقتصادي، توليد و مديريت مالي:

-فرصت ها و چالش هاي توسعه سرمايه گذاري

- دولت و توسعه سرمايه گذاري يا اقتصادي

- تهديدها و فرصت هاي حاكم بر فضاي كسب و كار

- برند سازي و در توسعه پايدار

- استراتژي هاي مالي

- مديريت ريسك

- مديريت سرمايه گذاري

- مديريت مالي شركت ها

- حاكميت شركتي

- مديريت توليد و پژوهش عملياتي

- مديريت پروژه

- مديريت فرآيندها و معماري سازماني

- مديريت لجستيك

- تجاري سازي در علم و فناوري

- تاثير پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني

- اصلا ح نظام بانكي و بيمه اي

- اصلاح نظام مالياتي

- اصلاح نظام گمرك و توزيع كالا

 

 رهبري و رفتار سازماني:

- رهبري

- رهبري تغيير

- رهبري اخلاقي

- رهبري شركت هاي بزرگ و هولدينگ ها

- توانمندي هاي هيجاني رهبران

- اثر بخشي كار تيمي

- فرهنگ سازماني اثر بخش

- عوامل سازماني ماثر بر نوآوري

- موانع سازماني موثر بر عدم رشد سازمانها

- مديريت تحول، فرهنگ سازماني

- ارتباطات سازماني

- مديريت تعارض

- مديريت استرس

- كار تيمي

- مذاكره

 

مديريت سيستم ها و فناوري اطلاعات:

 -مديريت دانش و اطلاعات

- روش شناسي سيستم هاي اطلاعاتي و معماري فناوري اطلاعات

- تجارت الكترونيكي و اقتصاد ديجيتالي

- دولت و خدمات الكترونيكي

- استراتژي الكترونيكي

- مدل هاي كسب و كار الكترونيكي

- ارزيابي آمادگي الكترونيكي و شكاف ديجيتالي

- تجارت از طريق تلفن همراه

- سلامت و بهداشت الكترونيك

- مديريت تغيير و مهندسي فرآيندها

- هوشمندي كسب و كار

- بانكداري الكترونيك

- راه حل هاي الكترونيكي سازماني (سيستم هاي برنامه ريزي منابع، مديريت ارتباط با مشتري الكترونيك، مديريت زنجيره تامين الكترونيك، تداركات الكترونيك، و ...)

- نوآوري و انتشار فناوري اطلاعات

- همكاري و اتحادهاي الكترونيك

 

 مديريت كيفيت، بهره وري و تعالي سازماني:

- توسعه منابع انساني

- آموزش

- جانشين پروري

- سيستم هاي جبران خدمات

- سيستم ارزشيابي مشاغل

- سيستم هاي مديريت عملكرد كاركنان

- ايمني و بهداشت

- روابط كار

- انتخاب و جامعه پذيري

- مديريت استراتژيك منابع انساني

- منابع انساني الكترونيك

- مديريت منابع انساني در شركتهاي هولدينگ

- مديريت كاركنان دانشور

- برنامه هاي نگهداشت دانشوران

- نقش استراتژيك مديران منابع انساني

- طراحي سيستم هاي حقوق و دستمزد در شرايط سخت اقتصادي

- حسابرسي و مميزي مديريت منابع انساني

- مديريت كيفيت فراگير

- بهره‌وري و تعالي سازماني

- مديريت عملكرد

- روش هاي حل مساله

 

 بخش آزاد:

پژوهشگران محترم مي توانند كليه مقالات علمي كه دستاورد پژوهشي خود در ساير موضوعات درج نشده درمحورهاي كنفرانس مي باشند را مي توانند جهت شركت در كنفرانس ارسال نمايند.

نظرات