اولین همایش ملی معماری مسکونی

اولین همایش ملی معماری مسکونی

محورهاي همايش:

- جايگاه معماري سنتي ايران در معماري مسكوني

- جايگاه هويت و تدوين الگوهاي ارزشي در بناهاي مسكوني

- بررسي معيارهاي كالبدي -  فضايي در مجتمع مسكوني

 - اصول و مفاهيم معماري مسكوني در بستر تاريخي و جغرافياي 

- شيوه هاي فرايند طراحي معماري مسكوني

- بازتاب  الگوهاي رفتاري در مجتمع هاي مسكوني

- مقررات ملي ساختمان در معماري مسكوني ايران

- جلوه هاي مصاديق معماري پايدار در معماري مسكوني

- آرايش فضايي به عنوان الگويي براي طراحي در تحريم هاي خصوصي و عمومي مسكن

 

 

نظرات