دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

محورهاي كنفرانس:

كارآفريني:

-مباني نظري و تجربي در مورد كارآفريني و ارزش آفريني.
-كارآفريني و نقش آن در توسعه پايدار(اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي).
-كارآفريني در حوزه هاي مختلف دانش و فن آوري(با هدف ايجاد اشتغال و خلق ارزش و ثروت).
-نقش كارآفريني در اقتصاد مقاومتي.
-كارآفريني از ديدگاه اسلام و قرآن.
-كارآفريني سبز.
-كارآفريني در شرايط تحريم.
-كارآفريني نظامي.
-و …

مراكز رشد و پاركهاي علم و فنآوري:

-مباني نظري و تجربي در مورد مراكز رشد و پاركها.
-كلينيكهاي تخصصي مشاوره و شركتهاي كارگزار، راه اندازي و استمرار كسب وكارهاي دانش بنيان.
-كسب وكارهاي(شركتهاي) دانش بنيان و تجاري سازي دانش و تكنولوژي.
-و …

مديريت در شركتهاي(كسب وكارهاي) كوچك و متوسط دانش بنيان:

-مباني نظري و تجربي در مورد كسب وكارهاي كوچك و متوسط دانش بنيان.
-توليد، بازار، مالي، نوآوري و خلاقيت، مسائل حقوقي، مديريت استراتژيك، مشاوره مديريت در شركتهاي كوچك و متوسط.
-خوشه هاي كسب وكار.
-كسب و كار سبز.
-و …

ارتباط بين دانشگاه و صنعت (جامعه):

-مباني نظري و تجربي در مورد ارتباط بين دانشگاه و صنعت.
-انتظارات متقابل دانشگاه و صنعت (جامعه).
-مدلها / الگوها / چهارچوبهاي ارتباط اثربخش بين دانشگاه و صنعت (جامعه).
-و …

دانشگاههاي نسل سوم(كارآفرين و ارزش¬آفرين):

-مباني نظري و تجربي در مورد دانشگاه هاي نسل سوم.
-نقش دانشگاه ها در توسعه همه جانبه (اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي) جامعه.
-كارآفريني دانشگاهي و دانشگاه كارآفرين – تجاري سازي دانش و تكنولوژي دانشگاهي.
-دانشگاهها، دانشكده ها، گروه ها، و رشته هاي نسلهاي جديد.
-برنامه ها و نظامهاي آموزشي كارآفرينانه در دانشگاهها.
-مدلها / چهارچوبها / الگوهاي ارتباط بين دانشگاه هاي و صنعت (جامعه).
-انتظارات متقابل دانشگاهها و صنعت (جامعه).
-مدلها /الگوها / چهارچوبهاي ارتباط اثربخش بين دانشگاه و صنعت (جامعه).
-و …

تجاري سازي و فروش محصولات (آموزشي، پژوهشي، فناوري) دانشگاهي:

-خلق ثروت (اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي) دانش بنيان در حوزه هاي مختلف دانشگاهي.
-فروشگاهها، نمايشگاهها، و فن بازارهاي محصولات (آموزشي، پژوهشي، فناوري) دانشگاهي.
-زنجيره فروش و خدمات بعد از فروش(مديريت زنجيره عرضه) محصولات (آموزشي، پژوهشي، فناوري) دانشگاهي.
-خوشه هاي كسب وكارها، اتحاديه ها، اصناف، و سازمانهاي حمايتگر از محصولات (آموزشي، پژوهشي، فناوري) دانشگاهي.
-مدلها / چهارچوبها / الگوهاي اشتغال زايي و درآمد زايي در حوزه هاي مختلف محصولات (آموزشي، پژوهشي، فناوري) دانشگاهي.
-و …

ارتباط كارآفريني با رشته هاي مختلف دانشگاهي:

-مباني نظري و تجربي در مورد كارآفريني و رشته هاي دانشگاهي.
-كارآفريني، اشتغالزايي و درآمدزايي رشته هاي مختلف علوم انساني (مديريت، اقتصاد، حسابداري، -حقوق، علوم سياسي، جغرافيا، ادبيات، زبان، معارف اسلامي، الهيات، فقه و حقوق اسلامي، تربيت بدني و علوم ورزشي و …).
-كارآفريني، اشتغال زايي و درآمد زايي رشته هاي مختلف علوم پايه (شيمي، فيزيك، زيست شناسي، رياضي، بيوشيمي، و …..).
-كارآفريني، اشتغال زايي و درآمد زايي رشته هاي مختلف علوم كشاورزي (زراعت، باغباني، خاك شناسي، فضاي سبز، علوم دامي و … ).
-كارآفريني، اشتغال زايي و درآمد زايي رشته هاي مختلف علوم فني و مهندسي (برق، عمران، مكانيك، صنايع و …).
-كارآفريني، اشتغال زايي و درآمد زايي رشته هاي مختلف هنري (معماري، شهرسازي، جهانگردي، مرمت و باستان شناسي، طراحي صنعتي، نقاشي، گرافيك، طراحي پوشاك و دوخت، سينما، كارگرداني، تئاتر، بازيگري، فيلم نامه نويسي، صنايع دستي، پژوهش هنر، روابط عمومي، . . . ).
-كارآفريني، اشتغال زايي و درآمد زايي رشته هاي مختلف پزشكي (پزشكي، پرستاري، فيزيوتراپي، علوم آزمايشگاهي، دندان پزشكي، . . . ).
-كارآفريني در رشته هاي دفاعي و نظامي.
-و …

ديگر مباحث آزاد در راستاي اهداف كنفرانس

-اقتصاد دانش بنيان.
-و …

نظرات