اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی محیط زیست و آلودگی های شهری

اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی محیط زیست و آلودگی های شهری

محورهاي كنفرانس:

-شيوه هاي نوين دفع زباله وپسماند هاي شهري
-خطرات زباله هاي بيمارستاني
-زباله هاي ماندگار در طبيعت
-استفاده بهينه از پسماندهاي قابل بازگشت
-آسيب هاي ناشي از كارخانجات فعال درون شهري
-آلودگي هاي صوتي فرودگاه ها
-فرآوري هاي نوين در كف پوش هاي خياباني و پياده رو درمحيط هاي شهري
-سلامت رودخانه ها و آب راه هاي شهري
-آسيب هاي ناشي از سوخت هاي ناقص خورو هاي شخصي و عمومي
-آسيب هاي ناشي ازعبور كابل هاي ولتاژ بالاي برق درون شهري
-بنيان هاي آسيب رسان چراي دام درمحيط زيست
-بيابان زدايي
-ميهمانان ناخوانده اي به نام ريزگردها
-سلامت سواحل دريا
-تخريب سيلابها
-وساير موضوعات مرتبط با محورهاي همايش

نظرات