نخستین کنفرانس بین المللی بورس - بانک - بیمه با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)

نخستین کنفرانس بین المللی بورس - بانک - بیمه با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)

محورهاي كنفرانس:

بانكداري

انواع بانكداري

-  بانكداري الكترونيك

-  بانكداري شركت

-  بانكداري اختصاصي

-  بانكداري تجاري

-   بانكداري سرمايه گذاري

-    استقلال بانك مركزي (چالش ها و راهكارها)

-   بانكداري و توسعه اقتصادي

-    اقتصاد پايه بانك

-   Core Banking

-   Data Mining

-   رقبت پذيري بانك ها

-   مشتري مداري در بانك

-  بازاريابي در بانكداري

-   مديريت زنجيره تامين در بانك

-   استقرار نظام كيفي و استانداردها در نظام بانكداري

-   مديريت تحول در نظام بانكي

-   مديريت ريسك و بانكداري

-   نياز سنجي آموزشي و نظام جانشين جانشين پروري در بانك

-    سيستم هاي اطلاعاتي در بانك

-   توسعه علوم بانكداري در دانشگاه ها و موسسات علوم بانكي

-  نوآوري در ابزارها و خدمات بانكي

-  بانكداري اسلامي

-   نوآوري و خلاقيت در نظام بانكداري ايران

-   ابزارهاي نوين پولي و بانكي در ايران

-   بانكداري و توسعه اقتصادي

-  بانكداري الكترونيك در ايران ( چالش ها و راهكارها)

-   بانكداري و مسئوليت هاي اجتماعي بانك ها (CSR)

-   استقلال بانك مركزي (چالش ها و راهكارها)

-   تقابل سياست گذاري هاي پولي بانك مركزي با سياست گذاري هاي مالي دولت

-  بانكداري و اقتصاد مقاومتي در كشور

-  بانكداري و پيوستن به سازمان تجارت جهاني (WTO)

-  بانكداري و توسعه سياسي

-   بانكداري و تاثيرات آتي آن بر بازراهاي سرمايه گذاري رقيب

-   قوانين و مقررات تجاري حاكم بر بانكداري در ايران

-    قوانين و مقررات حقوقي،قضايي و كيفري در بانكداري

-  نظم بانكداري كشور در افق 1404

-   نقش منابع انساني در توسعه نظام بانكداري كشور

-   چالش ها و فرصت هاي پياده سازي قوانين مبارزه پولشويي

-   برنامه ريزي استراتژيك  و جاري سازي استراتژي در نظام بانكي

-  نظام ارزيابي عملكرد در بانك ها

-   سيستم جامع امنيتي (پدافند غير عامل در بانك ها)

-   مديريت سرمايه فكري و مديريت دانش در بانكداري

-   راهكارهاي پياده سازي ERP در بانك ها

-   بهترين تجارب در صنعت بانكداري جهان

-  نقش اركان حقوقي و نظارتي كشور در صنعت بيمه

 بورس

-   بورس اوراق بهادار و توسعه اقتصادي

-    نقش و كاركرد بورس در رشد اقتصادي

-   تامين مالي شركت ها

-   مديريت ريسك در اوراق بهادار

-   بورس و توسعه اقتصادي

-  بورس و مديريت بازاريابي و برند سازي در شركت ها

-    نظام حاكميت شركتي و عملكرد شركت هاي بورسي

-   مديريت نقدينگي و رشد شركت ها

-   ابزارهاي نوين مالي و توسعه كاركرد بورس

-  نظارت بر ناشران بورسي (چالش ها و راهكاها)

-  بورس و عملكرد تجاري مالي و سازماني شركت ها

-  بازار سرمايه در افق 1404

-   قوانين و مقررات در بازار سرمايه (تنگناها و فرصت ها)

-  اركان نظارتي و و اجرايي بورس در ايران (چالش ها و راهكارها)

-  بورس و توسعه فرهنگي در ايران

-  رفتار مالي سرمايه گذاران در بورس(چالش ها و راهكارها)

-   پذيرش شركت ها در بورس (تنگناها و فرصت ها)

-    نقش حسابداري و حسابرسي در بورس

-   بورس و اقتصاد مقاومتي (فرصت ها و تهديدها)

-    قوانين و مقررات حقوقي ، قضايي و كيفري حاكم بر  بورس (تنگناها و فرصت ها)

-     نقش اركان حقوقي و نظارتي كشور در بورس

صنعت بيمه

-   بررسي رقابت پذيري شركت هاي بيمه اي

-   نوآوري در ارائه خدمات بيمه اي

-    بيمه و مديريت ريسك

-    نقش آفريني صنعت بيمه كشور در بازار جهاني

-     بيمه و اقتصاد مقاومتي

-    الگوهاي نظارتي و اجرايي در صنعت بيمه

-   مطالعه تطبيقي  الگوهاي نظارتي  در صنعت بيمه

-   نقش اركان حقوقي و نظارتي كشور در صنعت بيمه

نظرات