نخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)

نخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)

محورهاي كنفرانس:

پنل مهندسي نفت

  الف) مخزن:

- مدلسازي مخازن

- مديريت و صيانت از مخازن

- روش ازدياد از برداشت

-مدلسازي زمين شناسي

- مخازن غير قابل برداشت

- بهينه سازي و شناسايي مخازن

- روش هاي ذخيره سازي

- بررسي رفتار سيالات مخزن

-مطالعات زمين شناسي

ب) حفاري

- تعمير و تكميل چاه

- حفاري انحرافي

- سيالات تكميل و حفاري چاه

- تجهيزات و دكل حفاري

-مباحث زيست محيطي

- فناوري اطلاعات

-فناوري نوين تكميل و تعمير چاه

-پايداري ديواره چاه

-كاربردهاي حفاري  ليزر

پ) بهره برداري

- انگيزه چاه و روش هاي آن

- ايجاد شكاف هاي هيدروليكي

- تزريق سيال

- چالش هاي بخش بهره برداري و توليد

پنل مهندسي شيمي

-انرژي، احتراق و ايمني

- پديده هاي انتقال

- ترموديناميك

- سينتيك و طراحي راكتور

- فرآيندهاي جداسازي

- محيط زيست

-مدل سازي و شبيه سازي

- مهندسي پليمر

- نانوتكنولوژي

-نفت، گاز و پتروشيمي

-كنترل فرآيند  مبدل هاي حرارتي

-كوره هاي صنعتي

- ايمني و بازرسي

- جداسازي گازهاي فلر و برگرداندن آن به صنعت

- خوردگي

- نيروگاه هاي حرارتي

پنل نانو تكنولوژي

-فناوري نانو در مته هاي حفاري

-نانو سنسورها در حفاري و نمودار گيري

-كاربرد نانو ذرات و نانو كامپوزيتها در بهره برداري

-كاربرد نانوفناوري در تعيين خواص سيالات و سنگهاي مخزن

-كاربرد نانو فناوري در افزايش ضريب برداشت از مخازن

-كاربرد مواد نانوحفره اي در صنايع گاز و پتروشيمي

-كاربرد نانوكاتاليستها در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

-نقش نانو فناوري در ذخيره سازي گاز

-كاربرد نانو مواد در روان كننده ها

-كاربرد نانو مواد در ارتقاء كيفيت فرآورده هاي نفتي

-كاربرد نانو فناوري در حفظ محيط زيست

-كاربرد فناوري نانو در انرژي و محيط زيست

-كاربرد نانو كامپوزيتها در ساخت پليمرهاي صنعت پتروشيمي

-كاربرد نانو مواد در جلوگيري از خوردگي

-نانو لوله هاي كربني و كاربردهاي محيطي و انرژي آنها

-هيدروژلهاي نانو كامپوزيتي و كاربرد آنها در ازدياد برداشت

-نانو ساختار هاي كربني در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي

-كاربرد نانو كامپوزيت هاي پليمري در صنايع نفتي

-زئوليت ها و كاربردهاي آنها در صنايع نفتي

پنل مديريت و اقتصاد نفت و گاز و پتروشيمي

-نياز سنجي آموزشي و  آموزش كاركنان

-مديريت كيفيت و بهره وري

-مديريت منابع انساني در صنايع نفت و گاز (جذب ، بهسازي و بازنشستگي كاركنان)

-اقتصاد انرژي و ايزو  انرژيحسابداري قيمت تمام شده محصولات و بودجه ريزي عملياتي در صنايع نفت و گاز

-مديريت و ارزيابي عملكرد كاركنان (مدلها،چالشها و راهكارها)مديريت روابط عمومي در سازمان

-حسابداري منابع انساني در صنايع نفت و گاز

-مديريت امور حقوقي و قراردادهاي بين المللي

-مديريت كارآفريني و نوآوري در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي

-سيستم هاي اطلاعات مديريت، سيستم هاي  مالي و حسابداري و فناوري اطلاعات در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي

-تامين مالي طرح و پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي

پنل محيط زيست و صنايع نفت و گاز و پتروشيمي

-سياست‌گذاري و مديريت انرژي در صنايع نفت و گاز

-سياست‌گذاري صنايع و مديريت محيط زيست

- امنيت انرژي

-كارآفريني در حوزه‌هاي مرتبط با انرژي

-انرژيهاي تجديدپذير

- عرضه و تقاضاي سوخت

-اثرات زيست محيطي استفاده از منابع مختلف انرژي

- روشهاي نوين پايش و حذف آلاينده‌ها

- سوختهاي جايگزين

- بازيابي سوخت و انرژي

- بهينه‌سازي مصرف انرژي

- تبديل و ذخيره انرژي

-شبيه‌سازي و مدل‌سازي سيستم‌هاي انرژي

- فن‌آوريهاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي

-توليد انرژي غيرمتمركز و سيستم هاي همزمان حرارت

نظرات