اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی

محورهاي كنفرانس:

-ارتباط دانشگاه و صنعت و ارزش آفريني دراقتصاد

-مديريت بازرگاني با رويكرد خلق ارزش(مالي- سرمايه گذاري- بازاريابي- بازرگاني داخلي- تجارت- تجارت الكترونيك –بازاريابي بين االمللي-مديريت فروش-مديريت برند)

-مديريت صنعتي با رويكرد ارزش آفريني (توليدوعمليات- بهره وري-كارسنجي وروش سنجي-كارايي وعمليات -ايزوومديريت كيفيت"EFQM"-مديريت زنجيره تآمين-مديريت ارزشERP-TQM)

-مديريت دولتي و ارزش آفريني در سازمانها (فناوري اطلاعات-مديريت تحول-مديريت بودجه-خط مشي وسياست گذاري دولتي-سيستم هاي اطلاعات مديريت-مديريت بودجه وبودجه ريزي عملياتي)

-مديريت اجرايي با رويكرد ارزش آفريني(بازاريابي-مديريت مالي-خدمات-استراتژيك-توليدوبهره وري)

-مديريت گمركات و بالندگي اقتصاد (گمرك واقتصادكشور)

-مديريت بيمه و پوشش ريسك در اقتصاد كشور(بيمه ومنش آن دراقتصاد-تجارت وبيمه-بازرگاني داخلي وبيمه)

-مديريت مالي و ارزش آفريني در كسب و كارها (سرمايه گذاري وبورس اوراق بهادار-مديريت پرتفوي-قيمت تمام شده كالاوخدمات-بودجه شركتي-امورتآمين مالي-مديريت ريسك وكنترل)

-حسابداري و نقش آن در توسعه اقتصادي (حسابرسي-حسابداري مديريت-ماليات وامورمالياتي-حسابداري شركتي كنترلهاي داخلي درشركتها ، حسابدتاري منابع انساني، حسابداري در چشم انداز 1404-حسابداري دولتي و توسعه سازماني-حسابداري دولتي و استانداردهاي عمومي)

-بانكداري و توسعه پايدار در اقتصاد (بانكداري الكترونيك-بانكداري شركتي-بانكداري اسلامي-مديريت ريسك دربانكداري)

-مديريت عمومي و توسعه اقتصادي (ساختارسازماني-رفتارسازماني-منابع انساني-مديريت اداري وتحول انگيزش درسازمان-مديريت زمان)

- اقتصاد ارزش آفريني (اقتصاد مقاومتي و توسعه پايدار-اقتصاد و توسعه سياسي-اقتصادكلان و جامعه مدرن صنعتي - مديريت توسعه اقتصادي وفرهنگي -اقتصادمالي-اقتصادسرمايه گذاري-اقتصادسياسي)

نظرات