اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی

اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی

محورهاي كنفرانس:

 چالشهاي نظام متمركز و نيمه متمركز در ايران

- نظارت دولت بر موسسه هاي انتفاعي و غير دولتي

- كاركرد موسسه هاي عمومي و موانع توسعه و چالشها

- تطبيق موسسه هاي عمومي كشور با يكي از كشورهاي اروپايي

- شوراهاي محلي و جايگاه آن در توسعه مدني

- بررسي تطبيقي نظارت بر شوراهاي محلي

- ابهامات قانوني در نظارت و عملكرد نهادهاي غيرمتمركز

- نظام متمركز و. نيمه متمركز كشور در 1404

 حقوق و توسعه اقتصادي و كسب و كار

- نقش و كاركرد حقوق خصوصي در كشور (قوتها و ضعف ها)

- توسعه حقوق تجارت و توسعه كسب و كار(چالشها و تنگناها)

- حقوق مالكيت فكري و توسعه اقتصادي

- راهكارها و چالشهاي حقوق جزا و جرم شناسي در توسعه كسب و كار در كشور

- دولت الكترونيك و حقوق تجارت الكترونيك

- تجارت الكترونيك و مديريت حقوق مالكيت فكري

- حقوق و توسعه صنعت املاك و مستغلات در كشور (تنگناها و فرصتها)

- توسعه اقتصادي و حقوق فناوريهاي زيستي (چالشها و راهكارها)

- حقوق تجارت و نظام نوين مالياتي در كشور

- حقوق تجارت و توسعه صنعت بانكداري و بيمه

- نقش حقوق مالي و اقتصادي در توسعه سياسي

- حقوق خانواده و توسعه كارآفريني در اقتصاد

- نقش دفاتر اسناد رسمي در توسعه كسب و كار در كشور

- حقوق و توسعه اقتصادي كشور در 1404

حقوق و توسعه فرهنگي و سياسي در كشور

- نقش حقوق بشر در توسعه فرهنگي ، سياسي و ااقتصادي كشور

- حقوق بشر در ايران (تنگناها و فرصتها)

- حقوق خانواده و توسعه فرهنگي در ايران(چالشها و راهكارها)

- حقوق خانواده و توسعه سياسي و اقتصادي(نقش ها و كاركردها)

- نقش حقوق بين الملل در توسعه فرهنگي كشور(تنگناها و قوتها)

- حقوق بين الملل و توسعه سياسي و اقتصادي (چالشها و راهكارها)

- حقوق و توسعه فرهنگي و سياسي كشور در 1404

نظرات