اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری

اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری

محورهاي كنفرانس:

- تاثير معماري و شهرسازي در توسعه شهري و الزامات آن در افق 1404 (يا نسبت توسعه اقتصادي با پيشرفت و عدالت)

- ارتقاء سطح توجهات "اقتصاد مهندسي" در معماري و ساختمان (توجه به زمينه هاي ايجاد سود و فايده در زمينه معماري و شهرسازي)

- ايجاد و توسعه منابع "درآمدهاي پايدار" براي شهرداريها (شناسايي راهكارهاي تامين منابع درآمدهاي پايدار و مستقل از جريان هاي ساخت و ساز در كشور)

- نوع مالكيت زمين و نقش آن در توسعه شهري (رويكرد "انتقال حق توسعه" و برنامه ريزي شهري)

-اقتصاد شهري و توسعه پايدار

-صنعت گردشگري و اقتصاد شهري و نقش معماري و شهرسازي در آن

 -اقتصاد و برنامه ريزي مسكن

- نسبت شهر و شهروند با توسعه اقتصادي در معماري و شهرسازي

- تاثير متقابل اقتصاد اسلامي و معماري و شهرسازي اسلامي

نظرات