دومین کنفرانس الکترونیکی بین المللی تجاری سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی

دومین کنفرانس الکترونیکی بین المللی تجاری سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی

محورهاي كنفرانس:

مقالات در كليه رشته هاي علوم پايه و مهندسي كه باعث توسعه علمي و كاربردي در زمينه مربوطه باشند، قابل ارائه در كنفرانس هستند.

-تحقيقات علوم مهندسي كه توام با خلاقيت، نوآوري بوده و زمينه ساز كارآفريني خواهد بود.

-تحقيقات علوم مهندسي كه قابليت اثرگذاري در توسعه بخشي از جامعه را داشته باشند.

-تحقيقات علوم مهندسي كه به بهره وري و رشد توليد محصول يا خدماتي بيانجامد.

-تحقيقات علوم مهندسي با قابليت تجاري سازي و ثروت آفريني

-علوم بين رشته اي و تحقيقات محض و كاربردي آنها

-آخرين يافته ها و دستاوردهاي مربوط به علوم مختلف مهندسي

-تحقيقات كاربردي در حوزه حل مشكل جامعه، واحدهاي صنعتي و خدماتي

-علوم مهندسي و ارزش آفريني

-تحقيقات علوم مهندسي براي رقابت پذيري محصولات و خدمات

-تحقيقات علوم مهندسي براي توسعه دانش

-تحقيقات علوم مهندسي كه به اشتغال و اشتغال زايي بيانجامد

-تجربيات مهندسي در صنايع و خدمات گوناگون

-تحقيقات علوم مهندسي براي اصلاح الگوي مصرف و كاهش هزينه ها

-تحقيقات علوم مهندسي و به كارگيري اثربخش سرمايه ملي

نظرات