اولین کنفرانس ملی مدیریت ریسک در زیر ساخت ها

اولین کنفرانس ملی مدیریت ریسک در زیر ساخت ها

محورهاي كنفرانس:

- تهديد،مخاطره شناسي در زير ساخت ها

- مطالعات آسيب پذيري در زير ساخت ها

- ارزيابي ريسك زير ساخت هاي سايبري

- پيامد شناسي ناشي از تهديدات و مخاطرات

- جايگاه مديريت لجستيك در مديريت ريسك

- نرم افزارهاي مديريت ريسكي

- تحليل وابستگي سيستمي در شريان هاي حياتي 

- مدل هاي تحليل هزينه فايده در مديريت ريسك

- برگشت پذيري در زير ساخت ها و منابع كليدي

- مديريت ريسك و توسعه پايدار

- ريسكهاي مالي و اقتصادي زير ساخت ها

- نقش بيمه در مديريت ريسك زير ساخت ها 

- جايگاه مديريت ريسك در حفاظت از زير ساخت هاي كشور

- ارزيابي ريسك در زير ساخت ها ناشي از تغييرات آب و هوا

- روش هاي مدل سازي و شبيه سازي پيامدهاي ناشي از تهديدات و مخاطرات

- ارزيابي ريسك در زير ساخت ها

 

نظرات