دومین همایش ملی چشم انداز نطنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404

دومین همایش ملی چشم انداز نطنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404

محورهاي همايش:

-شهرستان نطنز از ديدگاه هنر اسلامي

-شهرستان نطنز و ژئوتوريسم با نگرش ويژه از كوير مركزي تا كوه كركس

-شهرستان نطنز و رشد و شكوفايي صنعت

-شهرستان نطنز و ميراث فرهنگي و صنايع دستي

-جايگاه معماري و شهرسازي اسلامي در جهان معاصر

-معماري و مرمت

-عمران و شهرسازي

-معماري و منظر

-معماري و محيط زيست

-معماري و انرژي

-معماري و توسع پايدار

-مرمت و احيا بناها

-معماري و سازه

-معماري و گردشگري

-شهرسازي و گردشگري

-معماري و مديريت شهري

نظرات