سومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکرد کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها

سومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکرد کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها

محورهاي همايش:

- بررسي آسيب هاي رويكردي در برنامه ريزي و تدوين آموزش هاي سازماني

- بررسي آسيب هاي زيرساختي و فرآيندي در آموزش هاي سازماني

- شناخت منابع اشتباه و خطا در برنامه ريزي و اجراي آموزش هاي سازماني

- پيامدهاي عدم نيازسنجي تخصصي و كارشناسي در بهره وري و اثربخشي آموزش هاي سازماني

- پيامدهاي عدم توسعه فرهنگ آموزش در سطوح و لايه هاي مختلف سازمان

- نقش آموزش هاي سازماني در كاهش يا افزايش انگيزه و بهره وري كاركنان

- شناسايي چالش هاي و پياده سازي استانداردهاي آموزشي و اثر آنها بر كيفيت آموزش هاي سازمان

- موانع و تفاوت هاي برنامه ريزي آموزشي براي سطوح مختلف كاركنان

- بررسي علل مقاومت مديران د رمقابل برنامه هاي آموزش كاركنان

- نقش و موقعيت فراگيران در عدم موفقيت و اثر بخشي برنامه هاي آموزشي سازماني

- شناخت موانع بكارگيري فناوريها و روش هاي نوين در آموزشهاي سازماني

- برونسپاري ومعيارهاي ارزيابي و انتخاب موسسات ارايه كننده خدمات آموزشي

- چالش هاي مديريتي كارشناسان اموزش در برنامه ريزي و اجراي آموزش ها

- علل و عوامل عدم توانايي اندازه گيري اثر بخشي آموزش هاي سازماني

- روش هاي علمي - كاربردي و تجربي در آسيب زدايي آموزش هاي سازماني

 

نظرات