همایش ملی جایگاه و نقش زنان در مدیریت جهادی

همایش ملی جایگاه و نقش زنان در مدیریت جهادی

محورهاي تخصصي همايش :

- خانواده

- جامعه

- سلامت

محورهاي همايش:

-جايگاه و نقش مديريت زنان در قرآن و سيره پيامبر اعظم (ص)

-بررسي نقش مديريتي زنان از ديدگاه اسلام

-سبك زندگي حضرت خديجه (ص) و حضرت فاطمه (ص) در بعد مديريتي

-نقش زنان در مديريت جامعه و انقلاب اسلامي

-نقش زنان در بيداري و تمدن نوين اسلامي

-جايگاه و نقش مديريتي زنان در رونق و بهره وري اقتصادي خانواده و جامعه

-نقش زنان در اقتصاد مقاومتي(مديريت سبد خريد خانواده،شكل گيري الگوي مصرف خانواده)

-نقش چشمگير زنان در تغيير مشي خانواده ها به سمت اقتصاد اسلامي

-عوامل و نظام هاي مؤثر  توسط زنان در مديريت جهادي (خانواده، نظام آموزشي، جامعه)

-نقش مديريتي زنان در خانواده و تاثير آن در كاهش آسيب‌هاي اجتماعي

-نقش مديريتي زنان در صيانت از بنيان خانواده و سلامت جامعه

-نقش زنان در مديريت اقتصادي خانواده و استفاده از توليدات داخلي ،دانش بومي، شرايط اقليمي، منابع   انساني و منابع داخلي

-نقش زنان در  آموزش، فرهنگ سازي و اشتغال زايي در سه حوزه تشكيل، تحكيم و تعالي خانواده به منظور نهادينه كردن فرهنگ اسلامي و اقتصاد مقاومتي در خانواده

-مديريت خانواده و خلاقيت زنان (نقش خلاقيت زنان در مديريت خانواده)

-نقش مديريت سلامت زنان در ارتقاي سلامت جامعه

-جايگاه و نقش مديريتي زنان در مديريت هاي ورزش

-نقش زنان در  مديريت اطلاعات و ارتباطات

-نقش زنان در گردش اطلاعات و مديريت رسانه‌اي در جامعه امروز

-نقش مديريتي  زنان در تأثيرگذاري بر افكار عمومي و تأثير پذيري آن‌ها از رسانه‌ها

-چگونگي ايفاي نقش مديريتي زنان در عرصه توليد و نشربرنامه هاي فرهنگي و برنامه‌هاي رسانه‌اي

-نقش مديريتي  زنان در تجزيه و تحليل اطلاعات و دانش امروز

-حجاب زنان و كاهش آسيب هاي اجتماعي

-و ساير موضوعات وابسته …

اقتصاد – مديريت- سياست

-ضرورت توجه زنان به  مديريت جهادي با توجه به جو كنوني جامعه

-نقش زنان در مديريت الگوي مصرف صحيح اسلامي و ايراني

-منابع ،جايگاه و نقش زنان در مديريت جهادي ، فرصت ها و تهديد ها

-نقش مديريتي  زنان در رشد صنعت و توليد و تجارت كشور

-نقش زنان تعاونگر در تعاملات اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور

-ديدگاه و نقش مديريت زنان در مديريت انرژي (منابع آب،برق ،سوخت  و …)

- چگونگي ايفاي نقش زنان در جايگاه مديريت

- زنان در مديريت بنگاه هاي اقتصادي

-نقش زنان در مديريت كار و وجدان كاري و ساعات كار مفيد در ادارات و نهادها

-راهكارهاي فراهم آوردن زمينه اشتغال زنان در پست‌هاي مديريتي

-جايگاه و نقش مديريتي و اجرايي زنان (تصميم گيري و تصميم سازي در ايران و ساير كشورهاي اسلامي )

-روش‌هاي تقويت جايگاه زنان در مديريت كشور

-نقش زنان در مديريت سياست داخلي و خارجي و روابط بين الملل

-جايگاه واقعي  و نقش زنان در فرايند توسعه كشور

-نقش زنان در تصميم گيري برنامه ريزي سازماندهي نظارت و كنترل در سازمانها

-راه هاي تحقق توازن و سياست‌گذاري درست در حوزه بانوان و خانواده

-نقش زنان در مديريت بحران

-نقش زنان در مديريت و حفاظت محيط زيست

-ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﯾـﺪار محيط زيست

-و ساير موضوعات وابسته …

محورهاي ويژه همايش ؛ بعد جمعيت :

-نقش زنان در شكل گيري جمعيت مطلوب (نقش زنان در باروري ، نقش زنان در تربيت فرزند)

-نقش زنان در رشد كيفيت و سلامت جمعيت

-نقش زنان در مديريت توليد، توزيع و مصرف كالا در تحولات جمعيتي

-نقش زنان در مديريت برنامه ها والگوهاي تغييرات جمعيتي

-نقش مديريتي زنان در فرصت ها و چالش هاي جمعيتي ايران و آينده نگري آن

-نقش زنان در راهبردها و سياست هاي جمعيتي ،ظرفيت ها و مطلوبيت ها

-و ساير موضوعات وابسته …

نظرات