سومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران

سومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران

محورهاي همايش:

بخش سد:
 مسائل مهندسي در توسعه سدها
    - فناوري هاي پيشرفته در احداث سدها
    - جنبه‎هاي مهندسي در ايمني سدها
    - ضوابط سيلاب طرح و تاثير آن بر طراحي سرريز 
    - ابزار دقيق براي سدهاي در دست بهره برداري

 مديريت منابع آب و سدها
   - نياز به سد، آمايش سرزمين، طرح جامع و گزينه بهينه تامين آب
   - مهندسي دوباره در پروژه هاي سدسازي و بهره وري آن ها ( آيا آن چه فكر مي شد عمل شد؟ )
   - رسوب در مخازن، مديريت مخزن و حفظ ظرفيت مفيد آن
   - بهره برداري بهينه در سازمان و اجرا
   - كيفيت آب مخزن

بخش تونل:
   - تونل هاي ترافيكي و تأسيساتي شهري
   - چالش‎هاي تونل هاي انتقال آب
   - تونل هاي بلند و زلزله 
   - نوسازي و استفاده مجدد از دستگاه‎هاي TBM
   - نوآوري در تونل‎سازي متداول
   - نوآوري در مواد و ماشين آلات
   - عمليات، بهره برداري، پايش، تعمير، نگهداري و نوسازي تونل‎ها
   - ميكرو تونلينگ، پايپ جكينگ، HDD
   - روش‎هاي آب بندي تونل‎ها

بخش عمومي:
    - جنبه هاي زيست محيطي و اجتماعي 
    -  چالش‎هاي اقتصادي؛ تحريم‎ها و راهكارهاي مقابله
    - تامين مالي در طرح هاي سدسازي و تونل سازي توسط بخش خصوصي
    - ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE)
    - مديريت ريسك و ارزش

نظرات