نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی

نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی

محورهاي كنفرانس:

- انرژي پاك، ساختمانهاي سبز و معماري

- ايجاد مجالي مناسب براي پيوند دانشگاه و صنعت در راستاي بروز آمدي صنعت با پديده هاي نوين طراحي، ساخت، نصب، راهبري، مانيتورينگ و … به كمك دانشگاه و ارتقاي سطح تجربه و مهارت فني دانش آموختگان توسط صنعتگران

- بهرهوري و كاهش مصرف انرژي و حفظ محيط زيست در ساختمان

- بهينه سازي مصرف آب و انرژي در تاسيسات

- بومي سازي فني تاسيسات ساختمانها با توجه به شرايط اقليمي هر منطقه

- تامين شرايط آسايش و كيفيت هوا در فضاهاي بسته براي كاربردهاي خانگي، تجاري و صنعتي

- تعمير و نگهداري در راستاي ارتقاي عمر مفيد تجهيزات تهويه مطبوع و كاهش هزينه و زمان تامين و نگهداري

- روش ها و فناوريهاي نوين طراحي، ساخت و راهبري سيستم هاي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع

- ساختمان هاي با مصرف انرژي پايين و صفر، بهينه سازي مصرف انرژي و كاربرد انرژي هاي تجديدپذير در تجهيزات گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع

- سيستم هاي تبريد خانگي، اداري و تجاري و توسعه پايدار

- سيستم هاي تبريد صنعتي دماپايين

- شرايط آسايش و كيفيت هوا در فضاهاي بسته

- شناسايي نقاط ضعف و قوت، فرصتها و چالشهاي توسعه و بومي سازي صنعت تهويه مطبوع و تاسيسات در كشور

- فناوريهاي نوين در طراحي و بهينه سازي سيستم هاي تهويه مطبوع

- كاربرد انرژي هاي نو و تجديدپذير در تاسيسات حرارتي و برودتي

- گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع صنعتي

- مقررات ملي ساختمان و استانداردهاي ملي مرتبط با گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع

 

نظرات