سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

محورهاي كنفرانس:

- آب هاي زيرزميني و محيط زيست

- هيدروليك محيط هاي متخلخل

- انتقال آلودگي در آبهاي زيرزميني

- هيدروليك زيست محيطي

- سازه هاي هيدورليكي

- ضوابط و استاندارهاي ملي صنعت آب

- تجهيزات و روش هاي اندازه گيري در هيدروليك

- مهندسي رودخانه

- هيدروليك دريا و سواحل

- هيدروانفورماتيك

 

نظرات