دومین کنفرانس ملی اویونیک ایران

دومین کنفرانس ملی اویونیک ایران

محورهاي كنفرانس:

 • سامانه‌هاي اويونيك
  • سامانه‌هاي ناوبري
  •  سامانه‌هاي مخابراتي
  • سامانه‌هاي هدايت و كنترل، پرواز خودكار
  •  سامانه‌هاي نظارت و مراقبت
  • سامانه‌هاي اندازه‌گيري، پردازش، جمع آوري، نمايش و امنيت اطلاعات
  • سامانه‌هاي الكتريكي
  • سخت افزارها و نرم افزارهاي هوايي و استانداردهاي مرتبط
 • تلفيق و يكپارچه‌سازي سامانه‌هاي اويونيك
  • روش‌ها و استانداردهاي تلفيق  و يكپارچه‌سازي
  • مدل‌سازي و اعتبار سنجي تلفيق سامانه‌ها
  • نسل آينده تلفيق و شبكه‌هاي ارتباطي
 • مديريت ترافيك هوايي
  • راهكارهاي عملياتي در CNS & GATM
  • ناوبري مبتني بر عملكرد PBN
  • ايمني، نظارت و هدايت در سطح فرودگا‌ه‌ها
 • پرواز تجمعي
  • سيستم ها و آرايش بندي خودمختار
  • سامانه هاي مشاركتي (كنترل، مخابرات ، ناوبري)
  • كنترل پوشش
  • پروازهاي دسته جمعي
 • مديريت دانش و فناوري اويونيك
  • چالش‌ها و گلوگاه‌هاي اويونيك در ايران
  • فناوري COTS و تجاري سازي در حوزه اويونيك
  • فناوري هاي نرم و عوامل كليدي مرتبط با دانش و فناوري در شركت هاي دانش بنيان
  • مهندسي سيستم، زيرساخت ها و الزامات، مدل ها و استراتژي
 • شبيه‌سازهاي پرواز
  • شبيه سازي سامانه هاي هوايي
  • مدلسازي ارتباطات بين سامانه هاي هواگردها
  • شبيه سازهاي پروازي كم هزينه

نظرات