همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین

همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین

محورهاي همايش:

كاربردهاي GIS و RS در آمايش سرزمين در زمينه هاي :

- علوم كشاوزي و منابع طبيعي و محيط زيست

- بحران آب شرب استان يزد، خشكسالي و اثرات آن،آلودگي منابع آب

- انتقال آب بين حوضه اي بويژه در استان يزد

- جغرافياي طبيعي(اقليم شناسي و ژئومورفولوژِي)

- آمايش سرزمين و تحليل فضايي

- زمين شناسي و معدن

- جغرافياي انساني و مطالعات مرتبط

- خدمات شهري

- مديريت بحران و مخاطرات محيطي 

- علوم ژئوماتيك، SID , LIS

- توريسم و اكوتوريسم

- سلامت و بهداشت (جغرافياي پزشكي)

- آينده پژوهي در زمينه GLS,RS

- مباحث پيشرفته در سنجش از دور؛راداري و فراطيفي

 

نظرات