کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری

کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری

محورهاي كنفرانس:

كشاورزي و توسعه پايدار:

تحقيقات ، مديريت ، اقتصاد ، ترويج و آموزش كشاورزي

فناوري هاي نوين ، مكانيزاسيون و مكانيك ماشينهاي كشاورزي

ايمني زيستي،مهندسي ژنتيك،كشاورزي ارگانيك

علوم زيست شناسي(گياهي / جانوري)

هواشناسي و بيوتكنولوژي كشاورزي ، سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)

مباحث نوين در كشاورزي پايدار و گياهپزشكي

نقش ترويج در اكوتوريسم ، سلامت و امنيت غذايي و سياست گذاري ها

 

آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك:

آبخيزداري و استحصال آب باران و ارزيابي طرح هاي آبخيز داري

مديريت بهره برداري از منابع آب و خاك ، آبياري و زهكشي

حفاظت و كاهش فرسايش خاك و كاربرد روش هاي بيولوژيك

كاربرد فناوريهاي نوين در علوم آبخيزداري و مديريت منابع آب

مباحث نوين و كاربرد نانو تكنولوژي در علوم آب و خاك

هيدرولوژي ، خاك شناسي و اقليم شناسي

 

 منابع طبيعي و توسعه پايدار:

مباحث نوين در منابع طبيعي

تغيير اقليم و آلاينده هاي محيطي

استفاده از فناوري هاي نوين در منابع طبيعي

روشهاي پالايش در منابع طبيعي

ريزگردها و روشهاي مقابله با آنها در منابع طبيعي

 

علوم صنايع غذايي:

مباحث نوين در علوم صنايع غذايي

علوم صنايع غذايي، امنيت غذايي و صنايع تبديلي

بيماري هاي عفوني ناشي از مواد غذايي

بهداشت غذايي و مسمويت غذايي

فرآوري مواد غذايي گياهي ، مواد غذايي لبني و مواد غذايي گوشتي

ميكروب شناسي مواد غذايي

 

 مهندسي ژنتيك و اصلاح نباتات:

محصولات تراريخته

بانك ژن و ذخاير ژنتيكي

زراعت و اصلاح نباتات

روشهاي جديد به نژادي در گياهان

بيوتكنولوژي ، كشت بافت

 

مديريت ، ترويج و اقتصاد در بخش كشاورزي:

صنايع غذايي و محصولات لبني و گلخانه اي

سياست گذاري در بخش توليد و بخش اشتغال

بررسي مسائل مربوط به صنعت كود و مخاطرات زيست محيطي آن

مشاغل خانگي ، كارآفريني و سرمايه گذاري در بخش كشاورزي

الگوهاي حمايتي بخش كشاورزي ، مديريت در بخش تعاوني ها

 

علوم شيلات و آبزيان:

كاربرد فناوري هاي نوين درعلوم شيلات و آبزيان

نقش آبزي پروري در توسعه پايدار

تكثير و پرورش آبزيان

بهداشت و بيماري هاي آبزيان

صيد و بهره برداري علوم دامي و دامپزشكي:

كاربرد فناوريهاي نوين در علوم دامي و نقش علوم دامي در توسعه پايدار

تغذيه دام و طيور، نشخواركنندگان و تهديدات زيستي دام و طيور

مديريت و پرورش ، بهداشت ، ايمني و بيماريهاي دام و طيور

روش ها و رويكردهاي نوين و پايدار در دام و دامپزشكي

فيزيولوژي ، ژنتيك و اصلاح نژاد دام و طيور

نقش تكنيك­هاي توليد مثلي در توليدات دامي

دامپزشكي (ميكروبيولوژي، پاتولوژي، ايمني شناسي)

جايگاه بيوتكنولوژي در تشخيص و پيشگيري بيماري هاي دام و طيور

 

 توليدات گياهي و علوم باغباني:

كشت گلخانه اي و تغذيه گياهان باغي

بيوتكنولوژي پس از برداشت و كاربرد بيوتكنولوژي در باغباني

كشت، صنعت و فرآورده هاي گياهان دارويي

روشهاي نوين در افزايش عملكرد گياهان باغي و افزايش عملكرد در باغباني

هيدروپونيك ، سبزي و صيفي ، گياه پزشكي در باغباني

مديريت علف هاي هرز ، مديريت بيماري ها و  مديريت آفات در گياهان باغي

كابرد فناوري هاي نوين در علوم گياهي و نقش علوم گياهي در توسعه پايدار

 

 نانو تكنولوژي در كشاوزي:

نقش نانو ذرات در كشاورزي و تهيه و سنتز نانو ذرات از گياهان

كاربرد نانو ذرات در گياهپزشكي و در گياهان دارويي

نقش نانو كودها در افزايش عملكرد گياهان زراعي

نقش نانو كمپوزيت ها و نانو فيلترها در كشاورزي

كاربرد نانو تكنولوژي در صنايع غذايي ، علوم دامي ، محيط زيست و منابع طبيعي

 

علوم زراعت:

تغييرات آب و هوايي و نقش آن در زراعت

كاربردهاي نانو تكنولوژي و كاربردهاي بيوتكنولوژي در علوم زراعت

مباحث نوين در زراعت و مباني افزايش عملكرد در گياهان زراعي

روشهاي افزايش عملكرد در گياهان زراعي و روشهاي به زراعي در گياهان زراعي

فيزيولوژي عملكرد در گياهان زراعي ، معرفي تيپ هاي ايده آل گياهي در زراعت

 

علوم جنگل و مرتع:

علل و عوامل تخريب جنگل ها و مراتع

جنگل و جنگل نشينان ، بهره برداري و حمل و نقل جنگل

جنگلداري و مديريت جنگل ، محصولات غير چوبي جنگل

نقش جنگل ها و مراتع در توسعه پايدار و ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست جنگل

پرورش جنگل ، جنگل شناسي و اكولوژي جنگل

اقتصاد ، اكوتوريسم ، گردشگري و مسائل اجتماعي جنگل

اصلاح، احياء و توسعه مراتع ، اكولوژي كمي و بررسي جوامع گياهي مراتع

محصولات فرعي مراتع و ارزيابي طرح هاي مرتعداري

 

 بيابان و بيابان زدايي:

ارزيابي ، پايش ، مديريت و كنترل مناطق بياباني

بيابانزائي و بيابانزدائي ، فرسايش بادي و ريز گردها

اهميت مناطق بياباني ، اصلاح و احياء پوشش مناطق بيابان

كاربرد فناوري هاي نوين در مطالعات بيابانزدايي

بيابانزايي و توسعه پايدار

خاك هاي مناطق بياباني و مبارزه با شورشدن اراضي بياباني

 

پدافند غيرعامل در كشاورزي و محيط زيست:

نقش پدافند غيرعامل در توسعه پايدار

آينده‌پژوهي و استفاده از روش هاي نوين براي مقابله با تهديدات نوپديد

نقش پدافند غير عامل در تغييرات تعمدي اقليم و اثرات آن در بخش كشاورزي

نقش پدافند غير عامل در حفظ محيط زيست و منابع طبيعي و امنيت زيستي

كاربرد فناوري‌هاي نوين در پدافند غيرعامل بخش هاي كشاورزي, منابع طبيعي و محيط زيست
 


 مديريت سوانح طبيعي و مديريت بهره برداري از طبيعت:

زمين لرزه ، رانش زمين ، سيل و مخاطرات دريايي

آتش سوزي در جنگل ها و مراتع

خشكسالي و تغييرات اقليمي

طوفان ، صاعقه و ريزگرد

كاربرد فناوري‌هاي نوين در مديريت سوانح طبيعي

اكو توريسم و تفرجگاه ، مديريت بهره وري از طبيعت

 

 مديريت انرژي و توسعه پايدار:

انرژي هاي تجديد پذير (انرژي باد، آب،امواج،زمين گرمايي،زيست توده،خورشيدي،هسته اي،انرژي هيدروژني و پيل سوختي و... )

انرژي هاي تجديد ناپذير (نفت، گاز، زغال سنگ و ... )

مديريت بهينه انرژي و بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع مختلف

فن‌آوريهاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي ، ضرورت امنيت و پايداري انرژي

سيستم هاي انرژي، روش ها و رويكردهاي نوين در مديريت پايدار انرژي

نقش فن آوري هاي نوين و مديريت انرژي ، مديريت انرژي و نقش آن بر بازار

راه‌كارهاي مديريت و بهينه‌سازي عرضه و تقاضاي انرژي ، استانداردها و معيارهاي آن

شيوه هاي مختلف استحصال و چالش هاي توسعه انرژي هاي تجديدپذير، پاك و كارآمد در ايران
 

 

 زيست بوم پايدار و توسعه:

محيط زيست ، اجتماع ، اقتصاد و زيست بوم پايدار

پايداري زيست بوم و فن آوري هاي نوين مديريت جامع زيست بومي

حفظ و احيا منابع طبيعي پايه و راهكارهاي بهره برداري بهينه زيست بوم پايدار

شهر سالم و اصول مهندسي بوم شهر تغييرات اقليمي، ظرفيت هاي زيستي سرزمين و پيامدهاي زيست محيطي

مديريت پسماند و زيست بوم ، تنوع زيستي و ظرفيت هاي اكولوژيكي زيست بوم پايدار

صنعت خدمات كشاورزي و بهره برداري پايدار از زيست بوم و نظام هاي كشاورزي دوستدار محيط زيست

 

 تغييرات اقليمي و توسعه پايدار كشاورزي:

نقش فعاليت هاي انساني در تغيير اقليم ، علل و عوامل تشديد كننده تغيير اقليم

اثرات تغيير اقليم بر كشاورزي و باغباني ، جنگل ها ، مراتع وروند بيابانزائي

اثرات تغيير اقليم بر تنوع زيستي و محيط زيست و پديده خشكي و خشكسالي

پرورش نشخوار كنندگان و پيامد تغيير اقليم

اثرات تغيير اقليم بر گردشگري و شيوع يبماري ها و آفات

قوانين زيست محيطي وتغيير اقليم و مديريت انرژي متناسب با تغيير اقليم

 

 محيط زيست انساني و توسعه پايدار :

مديريت، برنامه ريزي و آموزش محيط زيست

روش ها و رويكردهاي نوين و پايدار در حوزه محيط زيست انساني

استاندارسازي، سيستم هاي مديريتي،ايمني، بهداشت و محيط زيست

آلودگي ها (آب،خاك،هوا،صوت) و تغييرات اقليمي

تنوع زيستي و توسعه پايدار ، مديريت پسماند و بازيافت

كاربرد فناوري هاي نوين در محيط زيست و نقش محيط زيست در توسعه پايدار

 

محيط زست طبيعي و توسعه پايدار:

تنوع زيستي، حفاظت از زيستگاه ها و مناطق حفاظت شده 

مديريت و حفاظت از پستانداران و آبزيان دريايي

جغرافيا و برنامه ريزي ( طبيعي، شهري، روستايي، گردشگري)

زمين شناسي زيست محيطي و مديريت پايدار جنگل و مرتع و ذخاير زنتيكي

مديريت بحران (سيل، زلزله، آتش سوزي در جنگل ها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)
 

 

 

محيط زيست،آب و فاضلاب:

انواع آلاينده هاي آب ، فاضلاب شهري و تصفيه آن

فن آوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي آب

تصفيه آب و فاضلاب براي مصارف شهري و صنعتي

خشك شدن تالاب ها و علل خشكسالي سال هاي اخير

استانداردهاي كيفي آلودگي آب و حدود مجاز آلاينده ها و پساب هاي تصفيه شده

روش هاي نوين آبياري مديريت و بهره برداري از منابع آب جهت افزايش بهره وري در بخش كشاورزي

 

 

محيط زيست ، هوا و صوت:

پايش و كنترل آلاينده هاي خروجي از منابع ثابت و متحرك

ارائه و بررسي طرح هاي جامع كاهش آلودگي هوا

شناسايي و كنترل آلودگي هاي صوتي، شناسايي و پايش آلاينده هاي هواي شهري و صنعتي

پهنه بندي آلودگي هوا با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)

مدل سازي انتشار آلودگي هوا و ابعاد بهداشتي و روانشناختي تاثيرات آلودگي هوا

 

 

 مهندسي محيط زيست و محيط زيست شهري:

فضاي سبز و محيط زيست شهري

اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي درشهرها

اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها

مسائل محيط زيست كلان شهرها ، مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها

كاربرد فناوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست

اكولوژي شهري ، شهر سبز و مكانيسم هاي توسعه پاك

توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آن ها

ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهري

 

 

 توريسم ، گردشگري ، طبيعت گردي و توسعه پايدار:

گردشگري مذهبي در ايران ، باورهاي مذهبي و توسعه گردشگري

گردشگري و اقتصاد ملي ، گردشگري و توليد ملي

مديريت منابع انساني در صنعت گردشگري

زير ساخت هاي گردشگري و صنايع وابسته

نظام بانكداري كشور و توسعه گردشگري

گردشگري و توسعه كارآفريني ،گردشگري و سرمايه گذاري

فناوري اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگري

ارزيابي نقش و مشاركت بخش خصوصي در صنعت گردشگري

موانع و محدوديت هاي فرهنگي موثر بر توسعه صنعت گردشگري

نظام مديريت بازاريابي در صنعت گردشگري كشور

گردشگري ، ايمني و امنيت ، گردشگري و محيط زيست

مديريت نام و نشان تجاري (برند) در مقاصد گردشگري

گردشگري شهري ، روستايي، عشايري ومدل هاي اقليمي

گردشگري، جغرافيا واكوسيستم هاي آبي وتالابي

گردشگري درمناظق حفاظت شده، پارك هاي ملي وجنگلي

استراتژي هاي هدفمند كردن مديريت گردشگري

گردشگري و موزه ها ، ژئوتوريسم، اقتصاد و توسعه پايدار

نقش صنعت در اداره ي رشد حمل و نقل و گردشگري

آموزش و تورگرداني گردشگري

نظرات