سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

محورهاي همايش:

-پايش و اندازه گيري آلودگي هوا

  پايش آلاينده هاي محيطي به صورت فعال و غير فعال، پايش زيستي، پايش با فن‌آوري نانو، سنجش از راه دور و ماهواره اي، اندازه گيري آلايندگي از منابع

-آلودگي هواي محيط هاي بسته شهري

  منظور آلودگي هاي ناشي از منشا بيروني بوده و شامل آلودگي هايي كه منشا داخلي دارند نمي  شود

-مدل سازي و پيش بيني آلودگي هوا

-مطالعات انتشار و منابع ساكن و متحرك  

  حمل و نقل و ترافيك، صنعت

-راهكارهاي كاهش آلودگي هوا

  راهكارهاي فني، راهكارهاي مديريتي، سياست گذاري، قوانين

-ريزگردهاي (هواويز) آلاينده هوا

-ارزيابي ريسك، مواجهه و اثرات بهداشتي آلودگي هوا

-اثرات آلودگي و هزينه هاي خارجي

    اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي، تنوع زيستي، ...

-مطالعات منطقه اي و فرامرزي آلودگي هوا

   شامل تغييرات آب و هوا و لايه ازن نمي شود

-  آلودگي صوتي

    انتشار، مدل سازي، اثرات، راهكارهاي كاهش و ...

-  الگوي توسعه شهري و آلودگي هوا  

  آلودگي در مقياس خرد شهري، آلودگي در مقياس كلان شهري، جزاير حرارتي، آمايش سرزمين و كاربري اراضي، پراكندگي و چگالي جمعيت

-  آموزش و فرهنگ سازي در مورد آلودگي هوا و صدا

نظرات