دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری

دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری

محورهاي كنفرانس:

 تجاري سازي و انتقال فناوري

-فناوري هاي با قابليت تجاري شدن

-فناوري هاي قابل انتقال

-استراتژي هاي موفق بهره برداري از پژوهش هاي علمي و كاربردي

-مدل انتقال تكنولوژي در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته

-نمونه هاي موفق

-ساير

 نقش شبكه ها در تجاري سازي شامل همكاري هاي بينِ

-مشتريان

-رقبا

-دانشگاه ها

-پارك هاي علم و فناوري

-موسسات تحقيقاتي

-خوشه هاي صنعتي

-سرمايه گذاران

-نمونه هاي موفق

-ساير

زنجيره تحقيق تا عرضه محصول و خدمات در بازار

- مراحل تجاري سازي يك تحقيق در يك صنعت خاص

-اهميت ارائه و معرفي يك محصول با خدمت جديد در موفقيت يك محصول

-تحقيقات با قابليت تجاري شدن

-نيازهاي صنعت و مسيرهاي تحقيقات

-نمونه هاي موفق

-ساير

سياست گذاري علم و فناوري و تجاري سازي

-نقش دولت، بخش خصوصي، دانشگاه ها و پارك هاي علم و فناوري

-نيازهاي تجاري سازي موفق علم  و فناوري

-نقش مناطق آزاد در تجاري سازي يك فناوري

-ديدگاه هاي نوآوري فردي و پيامدهاي سياست ها

-نقش هسته ها، مراكز رشد و توسعه در تجاري سازي علم و فناوري

-نقش كريدور علم و فناوري در تجاري سازي

-نمونه هاي موفق

-ساير

 استراتژي هاي سرمايه گذاري

-راهكارهاي افزايش سرمايه گذاري و منابع مالي در بازار

-راهكارهاي تامين منابع مالي جهت حمايت از شركت ها/ محصولات و خدمات دانش بنيان

-بررسي روند ها و استراتژي هاي سرمايه گذاري در مراحل مختلف توسعه محصول و خدمات جديد

-نقش سرمايه هاي خطرپذير

-نمونه هاي موفق

-ساير

تجاري سازي فناوري در اقتصاد دانش بنيان

-زنجيره تامين محصولات و خدمات دانش بنيان

- بازاريابي محصولات و خدمات دانش بنيان

- صادرات خدمات و محصولات دانش بنيان

-موارد حقوقي و قانوني تجاري سازي

مالكيت معنوي در كشورهاي درحال توسعه

-ريسك ها و مزايا

-لايسنس و شركت هاي زايشي

-ثبت اختراع

ساير

 شاخص هاي كليدي عملكرد در تجاري سازي

-شاخص هاي عملكرد كليدي استاندارد در بازار

-نظارت و ارزيابي بر شاخص ها

-اهميت و ضرورت شاخص ها

-نمونه هاي موفق

-ساير

  تجاري سازي محصولات و خدمات علوم و فناوري هاي جديد همچون

-نانوفناوري

-زيستي

-انرژي هاي تجديدپذير

-فناوري اطلاعات

-مكاترونيك

هوافضا

-پزشكي

-ارتباط نيازهاي بازارو تكنولوژي هاي نوظهور

-ساير

تجاري سازي محصولات كشاورزي و صنايع غذايي

-كسب و كار و اقتصاد كشاورزي

-نمونه هاي موفق

-ساير

تجاري سازي و ارتباط آن با ساير حوزه هاي علمي همچون

-تحقيق در عمليات

-كارآفريني

-زنجيره تامين

-بازاريابي

-آينده پژوهي

 موارد اخلاقي و فرهنگي مرتبط با تجاري سازي

 ديپلماسي فناوري

نظرات