نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای

نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای

  سياستهاي كلي و راهبرد ها در ITS

-    معماري و برنامه‌ريزي اجرا
-    جايگاه ITSدر طرح جامع حمل و نقل و برنامه هاي توسعه
-    همكاريITS  درون و برون شهري
-    سياستگذاري و موارد حقوقي
-    همكاريهاي بين المللي
-    تعاملات بين سازماني
-    مباحث اقتصادي وتجاري سازي پروژه هاي ITS 
-    سازمانهاي غيردولتي يا مردم نهاد    NGO   


   مديريت هوشمند ايمني و كنترل ترافيك

-    مديريت ترافيك 
-    مديريت سرعت
-    مديريت حوادث
-    مديريت كاربران آسيب‌پذير
-    مديريت ناوگان
-    امداد‌رساني در جاده‌ها
-    مديريت تونل و پل
-    مديريت حمل‌ونقل مواد خطرناك
-    يكپارچگي در كاربرد سامانه ها
-    مراكز مديريت راهها
-    مديريت راههاي حومه شهر و ارتباط ITS درون‌شهري و برون‌شهري
-    مديريت بحران
-    مديريت بهره‌برداري و نگهداري و عمليات زمستاني


  اطلاع‌يابي ، اطلاع رساني و مديريت سفر

-    اطلاع‌رساني پيش از سفر و حين سفر
-    اطلاعات براي رانندگان و مسافرين
-    شيوه هاي اطلاع يابي (سنسورها و تجهيزات – راهيار- اطلاعات مردمي و .........)
-    شيوه هاي اطلاع رساني
(مراكز تماس-كيوسك‌هاي اطلاع‌رساني- اينترنت ـ برنامه‌هاي كاربردي موبايل - پيامك و ....)
-    محاسبه و اطلاع‌رساني زمان سفر
-    راهنماي درون‌خودرويي
-    مديريت حمل‌ونقل عمومي بار و مسافر يك وجهي و چند وجهي 
-    كيفيت سفر (زمان، قابليت اطمينان، ايمني، سرويس)


   زير ساختهاي مشترك

-    زيرساخت ارتباطي
-    تامين انرژي برق
-    زير ساخت عمراني جاده
-    استانداردها و دستورالعمل ها 
-    زيرساختهاي اطلاعاتي و مراكز داده 
-    محافظت و نگهداري زيرساخت

    تكنولوژي و تجهيزات

-    تشخيص و شناسايي ( پردازش تصوير- حلقه القايي – رادار- ليزر - ....)
-    جمع‌آوري اطلاعات و نظارت و كنترل 
-    سامانه‌هاي انتشار اطلاعات (VMS- VSL- Traffic guide - ……)
-    سامانه‌هاي ثبت تخلف ( ثبت تخلف سرعت – ثبت تخلف اضافه وزن - ......)
-    هواشناسي جاده اي (RWIS،DE-ICINGt و ....)
-    استانداردهاي تجهيزات
-    پرداخت الكترونيك ( بليط الكترونيك ـ عوارض الكترونيك - ... )
-    بانك‌هاي اطلاعاتي (Big data- open data - …)
-    سامانه‌هاي درون خودرويي و كمك راننده (Navigation – GPS- …)
-    ارتباطات بين‌خودرويي   ( Connected Vehicle – V2V and V2I Communication )
-    برنامه‌هاي كاربردي موبايل 
-    GIS و برنامه هاي نرم‌افزاري
-    مدل‌سازي و شبيه‌سازي


    مديريت و تجربيات اجراي پروژه‌هاي ITS

-    مطالعات اوليه ، امكان سنجي – مطالعات قبل و بعد از اجراي پروژه 
-    روش‌هاي اجراي پروژه‌هاي ITS (BOT ـ خريد خدمات ـ اجاره به شرط تمليك ـ فاينانس-...)
-    شيوه هاي جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي
-    آسيب‌شناسي و چالشهاي پروژه‌هاي مطالعاتي و اجرايي
-    تجربيات موفق و ناموفق
-    هماهنگي بين سازمانها در اجراي پروژه ها
-    تعمير ، نگهداري و حفاظت تجهيزات
-    ارزيابي ، ارتقاء بهره وري و بازدهي پروژه ها


    ارتقا ء الگوهاي رفتاري 

-    چالش‌ها و آسيب‌شناسي ـ فرصت‌ها و تهديدها
-    نقش رفتارهاي هنجاري دركاهش مصرف انرژي و حفظ محيط زيست 
-    آموزش عمومي مردم، رانندگان، بهره‌برداران راه و ...
-    نقش مقررات و قوانين در الگوهاي رفتاري
-    رفتار راننده و عوامل انساني و چگونگي تغيير رفتارهاي خطرناك رانندگي
-    نقش رفتار قانون گذار در ارتقاء الگوهاي رفتاري

نظرات