هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

هفتمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست درآذر ماه 93 ، با هدف ايجاد بستري مناسب جهت ارائه دستاوردهاي زيست محيطي پژوهشگران و صنعتگران و ارتقاء كلان سطح محيط زيست كشور توسط انجمن مهندسي محيط زيست ايران با همكاري دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران، وزارت صنعت، معدن و تجارت, سازمان حفاظت محيط زيست و ستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

 

 

محورهاي همايش:

آب و فاضلاب:

- تصفيه آب براي مصارف شهري و صنعتي (سيستم ها و فرآيندها)

- تصفيه فاضلاب شهري و صنعتي

- راهبري تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب شهري و صنعتي

- مديريت كاهش آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني

- استانداردهاي كيفي آلودگي آب (حدود مجاز آلاينده هاي خطرناك)

- استانداردهاي كيفي پساب هاي تصفيه شده

- تصفيه (تثبيت) لجن هاي حاصل از تصفيه آب و فاضلاب

- دفع و استفاده مجدد از پساب

- دفع و استفاده مجدد از لجن

 

خاك و پسماند:

- شناسايي و پايش آلاينده هاي خاك

- حذف آلاينده هاي خاك با استفاده از فناوري هاي فيزيكي، شيميايي و ميكروبيولوژيكي، حرارتي و ...

- استانداردهاي حد مجاز آلاينده ها در خاك

- مديريت پسماند (جمع آوري، كاهش از مبداء، دفع، دفن، بازيافت، كمپوست و ... )

- مكان يابي، طراحي و اجراي محل دفن بهداشتي و مهندسي پسماندها (لندفيل)

- زباله سوزي و پسماندهاي ويژه

 

هوا و صوت:

-پايش و كنترل آلاينده هاي خروجي از منابع ثابت و سيار

- شناسايي و كنترل آلودگي هاي صوتي و الكترومغناطيسي

-  شناسايي و پايش آلاينده هاي هواي شهري و صنعتي

- استانداردهاي كيفيت هواي شهري و محيط كار

- ارائه و بررسي طرحهاي جامع كاهش آلودگي هوا

- مدل سازي انتشار آلودگي هوا از منابع ثابت و متحرك

 

محورهاي ويژه:

- فن آوريهاي نوين مهندسي محيط زيست در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست

- به كارگيري نانوتكنولوژي در فيلتراسيون فاضلاب هاي شهري و صنعتي (نانو فيلترها)

- فن آوري هاي نوين كاهش و حذف گازهاي آلاينده و ذرات خروجي از دودكش صنايع

- كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي زيست محيطي

- كاربرد سنجش از دور در شناسايي و پايش آلاينده ها

- كاربرد بيوتكنولوژي در حفظ محيط زيست

- روشهاي مديريت و كاهش آلاينده هاي آلي پايدار (POPs)

-بررسي مدلهاي رياضي و نرم افزاري پخش آلاينده ها

- كاربرد نرم افزارهاي جديد زيست محيطي در پروژه هاي عمراني و صنعتي

- استانداردهاي نوين آلاينده هاي خطرناك در منابع هوا، آب و خاك

- زباله سوزهاي بيمارستاني و صنعتي و راهكارهاي راهبردي بهينه آنها

- شناسايي و كنترل آلودگي هاي ناشي از معادن كشور

- نقش مهندسي محيط زيست در انجام موثر مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي طرحها (EIA)

- محيط زيست و فناوري اطلاعات

- محيط زيست و دولت الكترونيك

- روشهاي نهادينه سازي فرهنگ زيست محيطي

- روشهاي موثر آموزش مهندسي محيط زيست

-  ارزش گذاري اقتصادي عملكرد زيست محيطي صنعت

- بهينه سازي مصرف انرژي و پيامدهاي كاهش آلودگي

- الگوهاي موثر مديريت محيط زيست صنعتي

نظرات