دومین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین

دومین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین

محورهاي همايش:

- موضوعات نوين در دانش اقليم و تغيير اقليم

- مدل سازي و پيش نگري اقليم (منطقه اي و جهاني)

- دانش و فناوري انرژي هاي تجديد پذير و توسعه پاك

- سازگاري و كاهش خطر در مقابله با تغيير اقليم

- آلاينده هاي انسان پايه و تغيير اقليم

- اقليم ديرينه

نظرات