همایش ملی،علمی،فرهنگی و پژوهشی عالمان گیلان،خدمات و سبک زندگی

همایش ملی،علمی،فرهنگی و پژوهشی عالمان گیلان،خدمات و سبک زندگی

محورهاي همايش:

-عالمان گيلان، خدمات و سبك زندگي اسلامي

-عالمان گيلان، فرهنگ و ادب ومذاهب

-فقه، حقوق و سبك زندگي اسلامي

-اخلاق و سبك زندگي اسلامي

-انديشمندان گيلاني، مباني و خدمات و تاليفات

-انديشمندان و عالمان گيلاني و سبك زندگي اسلامي

-عالمان  ديني گيلان و فقاهت

-آسيب شناسي انديشه هاي عالمان و انديشمندان گيلاني

ا-نديشمندان و عالمان گيلاني، سياست و حكومتها

-عالمان گيلاني و حركتهاي آزاديخواهي

-عالمان گيلاني و مشروطه

-عالمان گيلاني و انقلاب اسلامي

-عالمان گيلاني و تشيع

-سادات و عالمان گيلاني

-عالمان گيلاني و فلسفه و عرفان

نظرات