دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری

دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری

محورهاي كنفرانس:

مباحث فني و طراحي:

- جمع‌آوري داده‌ها، كاليبراسيون و مدل‌سازي سيلاب‌هاي شهري

- معيارهاي طراحي فني، مصالح مورد استفاده، نحوه اجرا، نگهداري و پايش سيستم‌هاي جمع‌آوري آبهاي سطحي

- سازه‌هاي كنترل و هدايت سيلاب‌هاي شهري

- كاربرد مدل‌هاي عددي و رايانه‌اي و سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) در طراحي و بهره‌برداري زهكش‌هاي شهري

- راهكارهاي سازه‌اي مقابله با سيلاب

برنامه‌ريزي، ترتيبات نهادي و مديريت:

- آموزش و اطلاع‌رساني و نقش آن در مديريت بحران سيلاب

- مديريت كاربري اراضي، برنامه‌ريزي شهري و شهرسازي

- تدوين برنامه عملياتي مديريت سيلاب (Action Plan)

- نقشه خطرپذيري سيل و مسائل مترتب با آن

- ارزيابي و آسيب‌سنجي خطر سيلاب و راهكارهاي تعديل آن

- مديريت رودخانه‌ها و سيلاب‌هاي شهري

- بازسازي و بازتواني بعد از وقوع سيلاب

اثرات سيلاب بر بخش‌هاي مختلف:

- آمادگي مقابله و نقش سازمان‌هاي امدادي-خدماتي (آتش‌نشاني، امداد و نجات، مراكز درماني و...) در مديريت بحران سيلاب

- اثر سيلاب بر تأسيسات و شبكه‌هاي حمل و نقل درون‌شهري و برون‌شهري

- اثر سيلاب بر شريان‌هاي حياتي نفت، گاز، آب، برق و سامانه‌هاي ارتباطي و مخابراتي

- اثر متقابل سيلاب و محيط زيست بر يكديگر(رودخانه‌ها، تالاب‌ها و . . .)

- سيلاب و مديريت جامع منابع آب

مباحث نوين در مديريت سيلاب:

- پيش‌بيني و سيستم‌هاي هوشمند و هشدار سريع سيلاب

- راهكارهاي غيرسازه‌اي مقابله با سيلاب

- تغيير اقليم و اثرات آن در بروز سيلاب

- تجربيات و درس‌هاي آموخته ملي و بين‌المللي در حوزه سيلاب

نظرات