همایش ملی جایگاه استان کرمانشاه در دفاع مقدس

همایش ملی جایگاه استان کرمانشاه در دفاع مقدس

محورهاي همايش:

- فرهنگ ايثار و شهادت

- ارتباط فرهنگ ايثار و شهادت با امنيت ملي و توسعه پايدار

- مقاومت، ايثار و شهادت در هنر و ادبيات فارسي

 - وسائل ارتباط جمعي، جنگ نرم و فرهنگ ايثار و شهادت

- كرمانشاه و دفاع مقدس

نظرات