اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت

اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت

محورهاي كنفرانس:

-  بررسي‌هاي تكتونيكي در ژئومكانيك نفت
-  بررسي‌هاي لرزه‌اي و ميكرولرزه‌اي
-  پتروفيزيك
- آزمون‌هاي آزمايشگاهي و برجا
-  روابط تحليلي و مدل‌هاي رفتاري
-  مدل‌سازي ژئومكانيكي
-  كاربرد ژئومكانيك در حفاري
-  كاربرد ژئومكانيك در توليد
-  پايش و مديريت ريسك
- موضوعات خاص در ژئومكانيك   

نظرات