دومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر

دومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر

محورهاي كنفرانس:

-تحليل و بازشناسي الگو

-تحليل و فهم تصوير

-يادگيري ماشين و يادگيري تقويتي

-روش‌هاي استخراج، انتخاب و بهبود ويژگي‌ها

-تحليل تصاوير سه بعدي، استخراج ويژگي‌هاي سه بعدي و بازشناسي الگو سه بعدي

-بازشناسي الگو در بيوانفورماتيك و محاسبات بيولوژيك

-بازشناسي الگو و تحليل تصوير در بيومتريك

-كشف دانش و الگو با استفاده از روش‌هاي داده كاوي

-كشف الگو با استفاده از روش‌هاي بهينه‌سازي تكاملي

-بازشناسي الگو و فهم تصوير با استفاده از محاسبات نرم(منطق فازي، شبكه‌هاي عصبي، الگوريتم‌هاي ژنتيك)

-بازشناسي الگو و فهم تصوير با استفاده از روش‌هاي بهينه سازي چندهدفه

-يادگيري ماشين و خوشه بندي چندهدفه

-كاربردهاي علمي، صنعتي، پزشكي، اجتماعي، نظامي و امنيتي بازشناسي الگو و تحليل تصوير

نظرات