اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی

محورهاي كنفرانس:

جغرافيا و برنامه ريزي

-جغرافيا ي پزشكي

-جغرافيا ي سياسي

-جغرافيا ي طبيعي

-سنجش از دور

-طبيعت گردي(اكوتوريسم)

-ژئومورفولوژي

-آب و هوا شناسي(اقليم شناسي)

-برنامه ريزي و آمايش سرزمين

-برنامه ريزي شهري

-برنامه ريزي منطقه اي

-برنامه ريزي روستايي

-برنامه ريزي گردشگري

-توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي

-و ساير مباحث مرتبط با جغرافيا و برنامه ريزي

 

معماري و شهرسازي

-مهندسي معماري

-معماري منظر

-مديريت پروژه و ساخت

-انرژي معماري

-مرمت ابنيه سنتي

-مطالعات معماري ايران

-معماري اسلامي

-تكنولوژي معماري

-شهرسازي

-طراحي شهري

 

-برنامه ريزي شهري و منطقه اي

-شهرسازي اسلامي

-توسعه پايدار در علوم معماري و شهرسازي

-و ساير مباحث مرتبط با معماري و شهرسازي

نظرات