پنجمین کنفرانس آب،پساب و پسماند

پنجمین کنفرانس آب،پساب و پسماند

اهداف همايش:

كشورهاي در حال توسعه و پيشرفته در روند توسعه خود با مشكل تامين آب و تصفيع پساب و پسماند خود و به طور اخص در صنايع خود مواجهند كه از مشكلات روند توسعه صنعتي آنهاست. پساب و پسماند به عنوان يكي از منابع مهم آلاينده محيط زيست روبرو گشته اند و در حال حاضر تلاشهاي زيادي در سطح جهان جهت غلبه بر اين مشكل در جريان است. با توجه به روند توسعه صنعتي كشور و استفاده روزافزون از منابع نفت و انرژي، وجود پساب و پسماندهاي صنايع مرتبط، پديده اي اجتناب ناپذيراست. حوزه هايي چون مديريت، توليد، دفع، بازيابي و روشهاي رفع آلودگي پسابها و پسماندهاي صنايع، از جمله حوزه هاي موثر در بررسي اين موضوع در كشور ماست و انتظار ميرود متخصصين، پژوهشگران، مديران، موسسات علمي و پژوهشي، سازمانهاي مختلف، دوستداران محيط زيست و … براي تحقق اهداف پيش بيني شده و نيل به استانداردهاي جهاني در اين راستا،‌ به طور گسترده و برنامه ريزي شده فعاليت نمايند. يادمان باشد كه يك كره زمين بيشتر نداشته و منابع آب شيرين انرژيهاي فسيلي رو به اتمام است و حفظ محيط زيست وظيفه همه ما است.

شركت هم انديشان انرژي كيميا از پيشتازان عرصه آگاهي، علوم و فناوريهاي نوين در حوزه مختلف و صنايع مرتبط در كشور، با همكاري متخصصين و نخبگان صنعتي، در نظر دارد در ديماه هر سال همايش آب، پساب و پسماند را با هدف ايجاد نگاه ويژه در كشور به موضوع آب، پساب و پسماند صنايع مختلف و مطالعه علمي اين حوزه را برگزار نمايد. 

 

محورهاي همايش:

- مديريت آب، پساب و پسماند (جمع آوري، دفع، كاهش از مبدا، بازيافت،كمپوست، تصفيه، شيرين سازي، انتقال و … )

- شناسايي و پايش آلايندههاي ناشي از آب، پساب و پسماند

- فناوريهاي نوين جمع آوري، دفع و تصفيه مهندسي آب، پسابها و پسماندها به روشهاي هوازي و بيهوازي

- استفاده از روشهاي زيستي (بيو) در تصفيه آب، پسابها و پسماندها

- استانداردهاي جديد كيفي و كمي آب، پساب و پسماند و فرآورش آنها

- توليد انرژي و روشهاي بازيافت مواد پر ارزش از آب، پسابها و پسماندها

- شناخت آب مصرفي و پساب و پسماند توليدي صنايع مختلف و روشهاي جلوگيري از تخريبات زيست محيطي آنها

- روشهاي نوين آناليز و ارزيابي مواد آلوده و مضر در آب، پساب و پسماند

9- روشهاي محاسبه و تعيين شدت و الگوي آلودگي آب، پسابها و پسماندها و استفاده از رايانه در اين خصوص و معرفي نرم افزارهاي تخصصي

- بررسي هاي اقتصادي در خصوص مديريت آب، پساب و پسماند و پدافند غيرعامل

- كاربرد فناوريهاي نوين همچون نانو در موضوع آب، پساب و پسماند

- مطالعات موردي و گزارش پروژه هاي صنعتي اجرا شده و موفقيت آميز در حوزه مديريت آب، پساب و پسماند

-  گزارش ثبت اختراعات صنعتي در دنيا و كشور در راستاي آب پساب و پسماند

- و ساير موارد

نظرات