دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار

دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار

محورهاي همايش:

- گردشگري و توسعه پايدار

- گردشگري و جهاني شدن

- گردشگري و فرهنگ

- گردشگري و مديريت

- گردشگري سلامت

- گردشگري روستايي

- گردشگري رويدادها

- بازاريابي گردشگري

- اكوتوريسم

 - گردشگري در افق 1404

- گردشگري و اقتصاد

- گردشگري و سياست

- گردشگري مذهبي

- گردشگري شهري

- گردشگري ورزشي

- گردشگري بين الملل

- گردشگري و بيابان

- ژئوتوريسم

نظرات